ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل محمودی، مهیار جماعتی گشتی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، سعید یزدانی، (1398). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 33(3)، 313-327. magiran.com/p2056764
Abolfazl Mahmoodi , Mahyar Jamaati ghasht, Gholamreza Yavary, Mohsen Mehrara, Saeed Yazdani, (2019). Application of One and One-half Bound (oohd) Dichotomous Choice Contingent Valuation for estimating the Recreational Value of Ghaleh- Roodkhan Forest Park, Journal of Economics and Agricultural Development, 33(3), 313-327. magiran.com/p2056764
ابوالفضل محمودی، مهیار جماعتی گشتی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، سعید یزدانی، برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1398؛ 33(3): 313-327. magiran.com/p2056764
Abolfazl Mahmoodi , Mahyar Jamaati ghasht, Gholamreza Yavary, Mohsen Mehrara, Saeed Yazdani, Application of One and One-half Bound (oohd) Dichotomous Choice Contingent Valuation for estimating the Recreational Value of Ghaleh- Roodkhan Forest Park, Journal of Economics and Agricultural Development, 2019; 33(3): 313-327. magiran.com/p2056764
ابوالفضل محمودی، مهیار جماعتی گشتی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، سعید یزدانی، "برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی 33، شماره 3 (1398): 313-327. magiran.com/p2056764
Abolfazl Mahmoodi , Mahyar Jamaati ghasht, Gholamreza Yavary, Mohsen Mehrara, Saeed Yazdani, "Application of One and One-half Bound (oohd) Dichotomous Choice Contingent Valuation for estimating the Recreational Value of Ghaleh- Roodkhan Forest Park", Journal of Economics and Agricultural Development 33, no.3 (2019): 313-327. magiran.com/p2056764
ابوالفضل محمودی، مهیار جماعتی گشتی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، سعید یزدانی، (1398). 'برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی'، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 33(3)، صص.313-327. magiran.com/p2056764
Abolfazl Mahmoodi , Mahyar Jamaati ghasht, Gholamreza Yavary, Mohsen Mehrara, Saeed Yazdani, (2019). 'Application of One and One-half Bound (oohd) Dichotomous Choice Contingent Valuation for estimating the Recreational Value of Ghaleh- Roodkhan Forest Park', Journal of Economics and Agricultural Development, 33(3), pp.313-327. magiran.com/p2056764
ابوالفضل محمودی؛ مهیار جماعتی گشتی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن مهرآرا؛ سعید یزدانی. "برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قلعه رودخان: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی". مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 33 ،3 ، 1398، 313-327. magiran.com/p2056764
Abolfazl Mahmoodi ; Mahyar Jamaati ghasht; Gholamreza Yavary; Mohsen Mehrara; Saeed Yazdani. "Application of One and One-half Bound (oohd) Dichotomous Choice Contingent Valuation for estimating the Recreational Value of Ghaleh- Roodkhan Forest Park", Journal of Economics and Agricultural Development, 33, 3, 2019, 313-327. magiran.com/p2056764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال