ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد ناظمی، رحیم گل محمدی، محسن نعیمی پور، محمدشفیع مجددی، (1398). افزایش جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و بهبود موش های مبتلا به بیماری انسفالومیلیت تحت درمان با IL-27، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، 18-27. magiran.com/p2056783
Samad Nazemi, Rahim Golmohammadi, Mohsen Naeemipour, Mohammad Shafi Mojadadi, (2019). Increase in CD4+Foxp3+ Regulatory T cells and Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice Treated with IL-27, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), 18-27. magiran.com/p2056783
صمد ناظمی، رحیم گل محمدی، محسن نعیمی پور، محمدشفیع مجددی، افزایش جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و بهبود موش های مبتلا به بیماری انسفالومیلیت تحت درمان با IL-27. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(179): 18-27. magiran.com/p2056783
Samad Nazemi, Rahim Golmohammadi, Mohsen Naeemipour, Mohammad Shafi Mojadadi, Increase in CD4+Foxp3+ Regulatory T cells and Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice Treated with IL-27, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(179): 18-27. magiran.com/p2056783
صمد ناظمی، رحیم گل محمدی، محسن نعیمی پور، محمدشفیع مجددی، "افزایش جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و بهبود موش های مبتلا به بیماری انسفالومیلیت تحت درمان با IL-27"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 179 (1398): 18-27. magiran.com/p2056783
Samad Nazemi, Rahim Golmohammadi, Mohsen Naeemipour, Mohammad Shafi Mojadadi, "Increase in CD4+Foxp3+ Regulatory T cells and Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice Treated with IL-27", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.179 (2019): 18-27. magiran.com/p2056783
صمد ناظمی، رحیم گل محمدی، محسن نعیمی پور، محمدشفیع مجددی، (1398). 'افزایش جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و بهبود موش های مبتلا به بیماری انسفالومیلیت تحت درمان با IL-27'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، صص.18-27. magiran.com/p2056783
Samad Nazemi, Rahim Golmohammadi, Mohsen Naeemipour, Mohammad Shafi Mojadadi, (2019). 'Increase in CD4+Foxp3+ Regulatory T cells and Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice Treated with IL-27', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), pp.18-27. magiran.com/p2056783
صمد ناظمی؛ رحیم گل محمدی؛ محسن نعیمی پور؛ محمدشفیع مجددی. "افزایش جمعیت لنفوسیت های T تنظیمی CD4+FOXP3+ و بهبود موش های مبتلا به بیماری انسفالومیلیت تحت درمان با IL-27". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،179 ، 1398، 18-27. magiran.com/p2056783
Samad Nazemi; Rahim Golmohammadi; Mohsen Naeemipour; Mohammad Shafi Mojadadi. "Increase in CD4+Foxp3+ Regulatory T cells and Amelioration of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice Treated with IL-27", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 179, 2019, 18-27. magiran.com/p2056783
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال