ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بیگ زاده، فریده گلبابایی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، 49-64. magiran.com/p2056786
Zahra Beigzadeh, Farideh Golbabaei, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). Fabrication and Optimization of Molecularly Imprinted Nanofibers in Assessment of Occupational Exposure to 5-fluorouracil, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), 49-64. magiran.com/p2056786
زهرا بیگ زاده، فریده گلبابایی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(179): 49-64. magiran.com/p2056786
Zahra Beigzadeh, Farideh Golbabaei, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Fabrication and Optimization of Molecularly Imprinted Nanofibers in Assessment of Occupational Exposure to 5-fluorouracil, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(179): 49-64. magiran.com/p2056786
زهرا بیگ زاده، فریده گلبابایی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، "ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 179 (1398): 49-64. magiran.com/p2056786
Zahra Beigzadeh, Farideh Golbabaei, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Fabrication and Optimization of Molecularly Imprinted Nanofibers in Assessment of Occupational Exposure to 5-fluorouracil", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.179 (2019): 49-64. magiran.com/p2056786
زهرا بیگ زاده، فریده گلبابایی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). 'ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، صص.49-64. magiran.com/p2056786
Zahra Beigzadeh, Farideh Golbabaei, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). 'Fabrication and Optimization of Molecularly Imprinted Nanofibers in Assessment of Occupational Exposure to 5-fluorouracil', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), pp.49-64. magiran.com/p2056786
زهرا بیگ زاده؛ فریده گلبابایی؛ منیره خادم؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "ساخت و بهینه سازی نانوالیاف قالب مولکولی جهت کاربرد در ارزیابی مواجهه شغلی با داروی 5-فلورواوراسیل". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،179 ، 1398، 49-64. magiran.com/p2056786
Zahra Beigzadeh; Farideh Golbabaei; Monireh Khadem; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Fabrication and Optimization of Molecularly Imprinted Nanofibers in Assessment of Occupational Exposure to 5-fluorouracil", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 179, 2019, 49-64. magiran.com/p2056786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال