ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد روحانی، قادر مومنی راهکلاء، سیدداود نصرالله پور شیروانی، (1398). ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، 145-152. magiran.com/p2056795
Samad Rouhani, Ghader Momeni Rahkola, Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani, (2019). Translation, Adaptation and Validation of Referral Systems Assessment and Monitoring Toolkit for the Family Physicians Program in Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), 145-152. magiran.com/p2056795
صمد روحانی، قادر مومنی راهکلاء، سیدداود نصرالله پور شیروانی، ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(179): 145-152. magiran.com/p2056795
Samad Rouhani, Ghader Momeni Rahkola, Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani, Translation, Adaptation and Validation of Referral Systems Assessment and Monitoring Toolkit for the Family Physicians Program in Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(179): 145-152. magiran.com/p2056795
صمد روحانی، قادر مومنی راهکلاء، سیدداود نصرالله پور شیروانی، "ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 179 (1398): 145-152. magiran.com/p2056795
Samad Rouhani, Ghader Momeni Rahkola, Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani, "Translation, Adaptation and Validation of Referral Systems Assessment and Monitoring Toolkit for the Family Physicians Program in Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.179 (2019): 145-152. magiran.com/p2056795
صمد روحانی، قادر مومنی راهکلاء، سیدداود نصرالله پور شیروانی، (1398). 'ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(179)، صص.145-152. magiran.com/p2056795
Samad Rouhani, Ghader Momeni Rahkola, Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani, (2019). 'Translation, Adaptation and Validation of Referral Systems Assessment and Monitoring Toolkit for the Family Physicians Program in Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(179), pp.145-152. magiran.com/p2056795
صمد روحانی؛ قادر مومنی راهکلاء؛ سیدداود نصرالله پور شیروانی. "ترجمه، بومی سازی و بررسی روایی و پایایی ابزار ارزیابی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در ایران". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،179 ، 1398، 145-152. magiran.com/p2056795
Samad Rouhani; Ghader Momeni Rahkola; Seiyed Davood Nasrollapour Shirvani. "Translation, Adaptation and Validation of Referral Systems Assessment and Monitoring Toolkit for the Family Physicians Program in Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 179, 2019, 145-152. magiran.com/p2056795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال