ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین رحیمی، میثم بیات، (1398). رفتار برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با آهک در معرض محیط های اسیدی، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(4)، 59-69. magiran.com/p2056907
Amin Rahimi, Meysam Bayat, (2019). Shear behavior of sandy soil stabilized with lime under acidic conditions, Quranic Knowledge Research, 19(4), 59-69. magiran.com/p2056907
امین رحیمی، میثم بیات، رفتار برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با آهک در معرض محیط های اسیدی. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1398؛ 19(4): 59-69. magiran.com/p2056907
Amin Rahimi, Meysam Bayat, Shear behavior of sandy soil stabilized with lime under acidic conditions, Quranic Knowledge Research, 2019; 19(4): 59-69. magiran.com/p2056907
امین رحیمی، میثم بیات، "رفتار برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با آهک در معرض محیط های اسیدی"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 19، شماره 4 (1398): 59-69. magiran.com/p2056907
Amin Rahimi, Meysam Bayat, "Shear behavior of sandy soil stabilized with lime under acidic conditions", Quranic Knowledge Research 19, no.4 (2019): 59-69. magiran.com/p2056907
امین رحیمی، میثم بیات، (1398). 'رفتار برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با آهک در معرض محیط های اسیدی'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(4)، صص.59-69. magiran.com/p2056907
Amin Rahimi, Meysam Bayat, (2019). 'Shear behavior of sandy soil stabilized with lime under acidic conditions', Quranic Knowledge Research, 19(4), pp.59-69. magiran.com/p2056907
امین رحیمی؛ میثم بیات. "رفتار برشی خاک ماسه ای تثبیت شده با آهک در معرض محیط های اسیدی". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19 ،4 ، 1398، 59-69. magiran.com/p2056907
Amin Rahimi; Meysam Bayat. "Shear behavior of sandy soil stabilized with lime under acidic conditions", Quranic Knowledge Research, 19, 4, 2019, 59-69. magiran.com/p2056907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال