ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کرمبخش، محمود ثالثی، (1398). مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018، مجله طب نظامی، 21(6)، 557-566. magiran.com/p2056931
Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi, (2019). The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018, Journal of Military Medicine, 21(6), 557-566. magiran.com/p2056931
علیرضا کرمبخش، محمود ثالثی، مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018. مجله طب نظامی، 1398؛ 21(6): 557-566. magiran.com/p2056931
Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi, The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018, Journal of Military Medicine, 2019; 21(6): 557-566. magiran.com/p2056931
علیرضا کرمبخش، محمود ثالثی، "مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018"، مجله طب نظامی 21، شماره 6 (1398): 557-566. magiran.com/p2056931
Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi, "The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018", Journal of Military Medicine 21, no.6 (2019): 557-566. magiran.com/p2056931
علیرضا کرمبخش، محمود ثالثی، (1398). 'مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018'، مجله طب نظامی، 21(6)، صص.557-566. magiran.com/p2056931
Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi, (2019). 'The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018', Journal of Military Medicine, 21(6), pp.557-566. magiran.com/p2056931
علیرضا کرمبخش؛ محمود ثالثی. "مروری بر تولیدات علمی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی بر اساس پایگاه داده Scopus : یک مطالعه علم سنجی تا سال 2018". مجله طب نظامی، 21 ،6 ، 1398، 557-566. magiran.com/p2056931
Alireza Karambakhsh; Mahmood Salesi. "The review of the scientific productions of Iran in the field of military psychology and psychiatry on the Scopus database: A scientometric study by 2018", Journal of Military Medicine, 21, 6, 2019, 557-566. magiran.com/p2056931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال