ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسن جلیلی، رضا فرهوش، آرش کوچکی، عباسعلی مطلبی، (1398). اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، 103-115. magiran.com/p2056990
Seyed Hassan Jalili, Reza Farhoosh, Arash Koocheki, Abbas Ali Motallebi, (2019). The effects of alcalase prepared silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin hydrolysate on some quality features and oxidative stability of microencapsulated Kilka fish oil, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16(1), 103-115. magiran.com/p2056990
سید حسن جلیلی، رضا فرهوش، آرش کوچکی، عباسعلی مطلبی، اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(1): 103-115. magiran.com/p2056990
Seyed Hassan Jalili, Reza Farhoosh, Arash Koocheki, Abbas Ali Motallebi, The effects of alcalase prepared silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin hydrolysate on some quality features and oxidative stability of microencapsulated Kilka fish oil, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 16(1): 103-115. magiran.com/p2056990
سید حسن جلیلی، رضا فرهوش، آرش کوچکی، عباسعلی مطلبی، "اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 1 (1398): 103-115. magiran.com/p2056990
Seyed Hassan Jalili, Reza Farhoosh, Arash Koocheki, Abbas Ali Motallebi, "The effects of alcalase prepared silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin hydrolysate on some quality features and oxidative stability of microencapsulated Kilka fish oil", Iranian Food Science and Technology Research Journal 16, no.1 (2019): 103-115. magiran.com/p2056990
سید حسن جلیلی، رضا فرهوش، آرش کوچکی، عباسعلی مطلبی، (1398). 'اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، صص.103-115. magiran.com/p2056990
Seyed Hassan Jalili, Reza Farhoosh, Arash Koocheki, Abbas Ali Motallebi, (2019). 'The effects of alcalase prepared silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin hydrolysate on some quality features and oxidative stability of microencapsulated Kilka fish oil', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16(1), pp.103-115. magiran.com/p2056990
سید حسن جلیلی؛ رضا فرهوش؛ آرش کوچکی؛ عباسعلی مطلبی. "اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،1 ، 1398، 103-115. magiran.com/p2056990
Seyed Hassan Jalili; Reza Farhoosh; Arash Koocheki; Abbas Ali Motallebi. "The effects of alcalase prepared silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) skin hydrolysate on some quality features and oxidative stability of microencapsulated Kilka fish oil", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16, 1, 2019, 103-115. magiran.com/p2056990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال