ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، مجید نوش‏ کام، زهرا زارعی، فرشته فلاح، (1398). اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، 117-129. magiran.com/p2056991
Fakhri Shahidi, Farideh Tabatabaee Yazdi, Majid Nooshkam, Zahra Zareie, Fereshte Fallah, (2019). Chemical modification of chitosan through non-enzymatic glycosylation reaction to improve its antimicrobial and anti-oxidative properties, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16(1), 117-129. magiran.com/p2056991
فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، مجید نوش‏ کام، زهرا زارعی، فرشته فلاح، اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(1): 117-129. magiran.com/p2056991
Fakhri Shahidi, Farideh Tabatabaee Yazdi, Majid Nooshkam, Zahra Zareie, Fereshte Fallah, Chemical modification of chitosan through non-enzymatic glycosylation reaction to improve its antimicrobial and anti-oxidative properties, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 16(1): 117-129. magiran.com/p2056991
فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، مجید نوش‏ کام، زهرا زارعی، فرشته فلاح، "اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 1 (1398): 117-129. magiran.com/p2056991
Fakhri Shahidi, Farideh Tabatabaee Yazdi, Majid Nooshkam, Zahra Zareie, Fereshte Fallah, "Chemical modification of chitosan through non-enzymatic glycosylation reaction to improve its antimicrobial and anti-oxidative properties", Iranian Food Science and Technology Research Journal 16, no.1 (2019): 117-129. magiran.com/p2056991
فخری شهیدی، فریده طباطبایی یزدی، مجید نوش‏ کام، زهرا زارعی، فرشته فلاح، (1398). 'اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16(1)، صص.117-129. magiran.com/p2056991
Fakhri Shahidi, Farideh Tabatabaee Yazdi, Majid Nooshkam, Zahra Zareie, Fereshte Fallah, (2019). 'Chemical modification of chitosan through non-enzymatic glycosylation reaction to improve its antimicrobial and anti-oxidative properties', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16(1), pp.117-129. magiran.com/p2056991
فخری شهیدی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ مجید نوش‏ کام؛ زهرا زارعی؛ فرشته فلاح. "اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،1 ، 1398، 117-129. magiran.com/p2056991
Fakhri Shahidi; Farideh Tabatabaee Yazdi; Majid Nooshkam; Zahra Zareie; Fereshte Fallah. "Chemical modification of chitosan through non-enzymatic glycosylation reaction to improve its antimicrobial and anti-oxidative properties", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 16, 1, 2019, 117-129. magiran.com/p2056991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال