ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سعادت، سید هادی رضوی، هوشنگ علیزاده، (1398). بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(5)، 577-582. magiran.com/p2057019
Fatemeh Saadat, Seyed Hadi Razavi, Houshang Alizadeh, (2019). The importance of solvent in the aqueous extraction of oil bodies from rapeseed, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(5), 577-582. magiran.com/p2057019
فاطمه سعادت، سید هادی رضوی، هوشنگ علیزاده، بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 15(5): 577-582. magiran.com/p2057019
Fatemeh Saadat, Seyed Hadi Razavi, Houshang Alizadeh, The importance of solvent in the aqueous extraction of oil bodies from rapeseed, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 15(5): 577-582. magiran.com/p2057019
فاطمه سعادت، سید هادی رضوی، هوشنگ علیزاده، "بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 5 (1398): 577-582. magiran.com/p2057019
Fatemeh Saadat, Seyed Hadi Razavi, Houshang Alizadeh, "The importance of solvent in the aqueous extraction of oil bodies from rapeseed", Iranian Food Science and Technology Research Journal 15, no.5 (2019): 577-582. magiran.com/p2057019
فاطمه سعادت، سید هادی رضوی، هوشنگ علیزاده، (1398). 'بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(5)، صص.577-582. magiran.com/p2057019
Fatemeh Saadat, Seyed Hadi Razavi, Houshang Alizadeh, (2019). 'The importance of solvent in the aqueous extraction of oil bodies from rapeseed', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(5), pp.577-582. magiran.com/p2057019
فاطمه سعادت؛ سید هادی رضوی؛ هوشنگ علیزاده. "بررسی اهمیت حلال در تخلیص آبی اجسام روغنی از دانه کلزا". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،5 ، 1398، 577-582. magiran.com/p2057019
Fatemeh Saadat; Seyed Hadi Razavi; Houshang Alizadeh. "The importance of solvent in the aqueous extraction of oil bodies from rapeseed", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15, 5, 2019, 577-582. magiran.com/p2057019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال