ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صیادی تورانلو، میرغفوری، نامجو، ثقفی، (1398). بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(4)، 154-160. magiran.com/p2057119
Hossein Sayyadi Tooranloo, Seyyed Habibollah Mirghafouri, Mehdi Namjo, Sepideh Saghafi, (2019). Assessing the Efficient Factors on Implementing Electronic Extinction in Pharmacies of Yazd, Iran, Health Information Management, 16(4), 154-160. magiran.com/p2057119
صیادی تورانلو، میرغفوری، نامجو، ثقفی، بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 16(4): 154-160. magiran.com/p2057119
Hossein Sayyadi Tooranloo, Seyyed Habibollah Mirghafouri, Mehdi Namjo, Sepideh Saghafi, Assessing the Efficient Factors on Implementing Electronic Extinction in Pharmacies of Yazd, Iran, Health Information Management, 2019; 16(4): 154-160. magiran.com/p2057119
صیادی تورانلو، میرغفوری، نامجو، ثقفی، "بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 16، شماره 4 (1398): 154-160. magiran.com/p2057119
Hossein Sayyadi Tooranloo, Seyyed Habibollah Mirghafouri, Mehdi Namjo, Sepideh Saghafi, "Assessing the Efficient Factors on Implementing Electronic Extinction in Pharmacies of Yazd, Iran", Health Information Management 16, no.4 (2019): 154-160. magiran.com/p2057119
صیادی تورانلو، میرغفوری، نامجو، ثقفی، (1398). 'بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(4)، صص.154-160. magiran.com/p2057119
Hossein Sayyadi Tooranloo, Seyyed Habibollah Mirghafouri, Mehdi Namjo, Sepideh Saghafi, (2019). 'Assessing the Efficient Factors on Implementing Electronic Extinction in Pharmacies of Yazd, Iran', Health Information Management, 16(4), pp.154-160. magiran.com/p2057119
صیادی تورانلو؛ میرغفوری؛ نامجو؛ ثقفی. "بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16 ،4 ، 1398، 154-160. magiran.com/p2057119
Hossein Sayyadi Tooranloo; Seyyed Habibollah Mirghafouri; Mehdi Namjo; Sepideh Saghafi. "Assessing the Efficient Factors on Implementing Electronic Extinction in Pharmacies of Yazd, Iran", Health Information Management, 16, 4, 2019, 154-160. magiran.com/p2057119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال