ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیوی حقیقی، رحمت پسند فتیده، دهقانی، (1398). الزامات و چالش های به کارگیری پرونده سلامت فردی، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(4)، 203-209. magiran.com/p2057126
Mohammad Hosein Hayavi Haghighi, Zari Rahmatpasand Fatideh, Mohammad Dehghani, (2019). The Requirements and Challenges in Using Personal Health Record, Health Information Management, 16(4), 203-209. magiran.com/p2057126
حیوی حقیقی، رحمت پسند فتیده، دهقانی، الزامات و چالش های به کارگیری پرونده سلامت فردی. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1398؛ 16(4): 203-209. magiran.com/p2057126
Mohammad Hosein Hayavi Haghighi, Zari Rahmatpasand Fatideh, Mohammad Dehghani, The Requirements and Challenges in Using Personal Health Record, Health Information Management, 2019; 16(4): 203-209. magiran.com/p2057126
حیوی حقیقی، رحمت پسند فتیده، دهقانی، "الزامات و چالش های به کارگیری پرونده سلامت فردی"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 16، شماره 4 (1398): 203-209. magiran.com/p2057126
Mohammad Hosein Hayavi Haghighi, Zari Rahmatpasand Fatideh, Mohammad Dehghani, "The Requirements and Challenges in Using Personal Health Record", Health Information Management 16, no.4 (2019): 203-209. magiran.com/p2057126
حیوی حقیقی، رحمت پسند فتیده، دهقانی، (1398). 'الزامات و چالش های به کارگیری پرونده سلامت فردی'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16(4)، صص.203-209. magiran.com/p2057126
Mohammad Hosein Hayavi Haghighi, Zari Rahmatpasand Fatideh, Mohammad Dehghani, (2019). 'The Requirements and Challenges in Using Personal Health Record', Health Information Management, 16(4), pp.203-209. magiran.com/p2057126
حیوی حقیقی؛ رحمت پسند فتیده؛ دهقانی. "الزامات و چالش های به کارگیری پرونده سلامت فردی". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 16 ،4 ، 1398، 203-209. magiran.com/p2057126
Mohammad Hosein Hayavi Haghighi; Zari Rahmatpasand Fatideh; Mohammad Dehghani. "The Requirements and Challenges in Using Personal Health Record", Health Information Management, 16, 4, 2019, 203-209. magiran.com/p2057126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال