ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا قدیرزاده، فاطمه یاری نسب، کامروز امینی، ایمان نظری، آرش سالاری، (1398). میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397، مجله پزشکی قانونی، 25(3)، 145-150. magiran.com/p2057269
M. Ghadirzadeh, F. Yarinasab, K. Amini, I. Nazari, A. Salari, (2019). Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018, Forensic Medicine, 25(3), 145-150. magiran.com/p2057269
محمدرضا قدیرزاده، فاطمه یاری نسب، کامروز امینی، ایمان نظری، آرش سالاری، میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397. مجله پزشکی قانونی، 1398؛ 25(3): 145-150. magiran.com/p2057269
M. Ghadirzadeh, F. Yarinasab, K. Amini, I. Nazari, A. Salari, Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018, Forensic Medicine, 2019; 25(3): 145-150. magiran.com/p2057269
محمدرضا قدیرزاده، فاطمه یاری نسب، کامروز امینی، ایمان نظری، آرش سالاری، "میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397"، مجله پزشکی قانونی 25، شماره 3 (1398): 145-150. magiran.com/p2057269
M. Ghadirzadeh, F. Yarinasab, K. Amini, I. Nazari, A. Salari, "Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018", Forensic Medicine 25, no.3 (2019): 145-150. magiran.com/p2057269
محمدرضا قدیرزاده، فاطمه یاری نسب، کامروز امینی، ایمان نظری، آرش سالاری، (1398). 'میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397'، مجله پزشکی قانونی، 25(3)، صص.145-150. magiran.com/p2057269
M. Ghadirzadeh, F. Yarinasab, K. Amini, I. Nazari, A. Salari, (2019). 'Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018', Forensic Medicine, 25(3), pp.145-150. magiran.com/p2057269
محمدرضا قدیرزاده؛ فاطمه یاری نسب؛ کامروز امینی؛ ایمان نظری؛ آرش سالاری. "میزان بروز مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 1392 تا 1397". مجله پزشکی قانونی، 25 ،3 ، 1398، 145-150. magiran.com/p2057269
M. Ghadirzadeh; F. Yarinasab; K. Amini; I. Nazari; A. Salari. "Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018", Forensic Medicine, 25, 3, 2019, 145-150. magiran.com/p2057269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال