ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی محب الرحمان، محمدمهدی محب الرحمان، (1398). تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتواهای برخی از فقی هان معاصر، فصلنامه فقه، 26(98)، 49-72. magiran.com/p2057292
Mohammad Ali Mohabalrahman , Mohammad Mahdi Moheborrahman, (2019). Explaining the theory of "The Necessity of Timed Partnership" With an emphasis on Some Fatwas of Contemporary Jurists, Journal of fiqh, 26(98), 49-72. magiran.com/p2057292
محمدعلی محب الرحمان، محمدمهدی محب الرحمان، تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتواهای برخی از فقی هان معاصر. فصلنامه فقه، 1398؛ 26(98): 49-72. magiran.com/p2057292
Mohammad Ali Mohabalrahman , Mohammad Mahdi Moheborrahman, Explaining the theory of "The Necessity of Timed Partnership" With an emphasis on Some Fatwas of Contemporary Jurists, Journal of fiqh, 2019; 26(98): 49-72. magiran.com/p2057292
محمدعلی محب الرحمان، محمدمهدی محب الرحمان، "تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتواهای برخی از فقی هان معاصر"، فصلنامه فقه 26، شماره 98 (1398): 49-72. magiran.com/p2057292
Mohammad Ali Mohabalrahman , Mohammad Mahdi Moheborrahman, "Explaining the theory of "The Necessity of Timed Partnership" With an emphasis on Some Fatwas of Contemporary Jurists", Journal of fiqh 26, no.98 (2019): 49-72. magiran.com/p2057292
محمدعلی محب الرحمان، محمدمهدی محب الرحمان، (1398). 'تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتواهای برخی از فقی هان معاصر'، فصلنامه فقه، 26(98)، صص.49-72. magiran.com/p2057292
Mohammad Ali Mohabalrahman , Mohammad Mahdi Moheborrahman, (2019). 'Explaining the theory of "The Necessity of Timed Partnership" With an emphasis on Some Fatwas of Contemporary Jurists', Journal of fiqh, 26(98), pp.49-72. magiran.com/p2057292
محمدعلی محب الرحمان؛ محمدمهدی محب الرحمان. "تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتواهای برخی از فقی هان معاصر". فصلنامه فقه، 26 ،98 ، 1398، 49-72. magiran.com/p2057292
Mohammad Ali Mohabalrahman ; Mohammad Mahdi Moheborrahman. "Explaining the theory of "The Necessity of Timed Partnership" With an emphasis on Some Fatwas of Contemporary Jurists", Journal of fiqh, 26, 98, 2019, 49-72. magiran.com/p2057292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال