ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد مهدوی نژاد، آنوشا کیا، (1398). معاصرسازی پوسته های سنتی (شباک) معماری ایرانی، جهت بهینه سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7(9)، 69-82. magiran.com/p2057316
Mohammadjavad Mahdavinejad , Anoosha Kia, (2019). Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in Iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: Tehran office buildings, Journal of Architecture Hot and dry climate, 7(9), 69-82. magiran.com/p2057316
محمد جواد مهدوی نژاد، آنوشا کیا، معاصرسازی پوسته های سنتی (شباک) معماری ایرانی، جهت بهینه سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران. نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 1398؛ 7(9): 69-82. magiran.com/p2057316
Mohammadjavad Mahdavinejad , Anoosha Kia, Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in Iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: Tehran office buildings, Journal of Architecture Hot and dry climate, 2019; 7(9): 69-82. magiran.com/p2057316
محمد جواد مهدوی نژاد، آنوشا کیا، "معاصرسازی پوسته های سنتی (شباک) معماری ایرانی، جهت بهینه سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران"، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 7، شماره 9 (1398): 69-82. magiran.com/p2057316
Mohammadjavad Mahdavinejad , Anoosha Kia, "Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in Iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: Tehran office buildings", Journal of Architecture Hot and dry climate 7, no.9 (2019): 69-82. magiran.com/p2057316
محمد جواد مهدوی نژاد، آنوشا کیا، (1398). 'معاصرسازی پوسته های سنتی (شباک) معماری ایرانی، جهت بهینه سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران'، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7(9)، صص.69-82. magiran.com/p2057316
Mohammadjavad Mahdavinejad , Anoosha Kia, (2019). 'Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in Iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: Tehran office buildings', Journal of Architecture Hot and dry climate, 7(9), pp.69-82. magiran.com/p2057316
محمد جواد مهدوی نژاد؛ آنوشا کیا. "معاصرسازی پوسته های سنتی (شباک) معماری ایرانی، جهت بهینه سازی دریافت نور و انرژی؛ نمونه مطالعاتی: بناهای اداری تهران". نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7 ،9 ، 1398، 69-82. magiran.com/p2057316
Mohammadjavad Mahdavinejad ; Anoosha Kia. "Contemporarization of traditional facade skins (lattice) in Iranian architecture for optimization of daylight and energy. Case study: Tehran office buildings", Journal of Architecture Hot and dry climate, 7, 9, 2019, 69-82. magiran.com/p2057316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال