ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حسین هاشمی، مسعود کثیری، اصغر منتظرالقائم، آرمان زرگران، (1398). رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی، مجله تاریخ علم، 17(1)، 135-155. magiran.com/p2057415
zahra hossain hashemi, Masood Kasiri, asghar montazerghaem, Arman Zargaran, (2019). Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine, History of Science, 17(1), 135-155. magiran.com/p2057415
زهرا حسین هاشمی، مسعود کثیری، اصغر منتظرالقائم، آرمان زرگران، رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی. مجله تاریخ علم، 1398؛ 17(1): 135-155. magiran.com/p2057415
zahra hossain hashemi, Masood Kasiri, asghar montazerghaem, Arman Zargaran, Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine, History of Science, 2019; 17(1): 135-155. magiran.com/p2057415
زهرا حسین هاشمی، مسعود کثیری، اصغر منتظرالقائم، آرمان زرگران، "رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی"، مجله تاریخ علم 17، شماره 1 (1398): 135-155. magiran.com/p2057415
zahra hossain hashemi, Masood Kasiri, asghar montazerghaem, Arman Zargaran, "Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine", History of Science 17, no.1 (2019): 135-155. magiran.com/p2057415
زهرا حسین هاشمی، مسعود کثیری، اصغر منتظرالقائم، آرمان زرگران، (1398). 'رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی'، مجله تاریخ علم، 17(1)، صص.135-155. magiran.com/p2057415
zahra hossain hashemi, Masood Kasiri, asghar montazerghaem, Arman Zargaran, (2019). 'Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine', History of Science, 17(1), pp.135-155. magiran.com/p2057415
زهرا حسین هاشمی؛ مسعود کثیری؛ اصغر منتظرالقائم؛ آرمان زرگران. "رویکرد پیشگیرانه و درمانی حمام در طب ایرانی". مجله تاریخ علم، 17 ،1 ، 1398، 135-155. magiran.com/p2057415
zahra hossain hashemi; Masood Kasiri; asghar montazerghaem; Arman Zargaran. "Bath, Its Preventive and Therapeutic Approach in Iranian Medicine", History of Science, 17, 1, 2019, 135-155. magiran.com/p2057415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال