ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال عبداله پور، محمدعزیز احمدی، مرتضی سعیدیان، هدایت حاتمی، (1398). عوامل موثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه، پژوهشنامه سبک زندگی، 5(8)، 89-113. magiran.com/p2057449
Jamal Abdullahpur , Muhammadaziz Ahmadi, Murtiza Sa’idian, Hidayat Hatami, (2019). Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths(A case study: Kirmanshah youths, Journal of Research Bulletin for Lifestyle, 5(8), 89-113. magiran.com/p2057449
جمال عبداله پور، محمدعزیز احمدی، مرتضی سعیدیان، هدایت حاتمی، عوامل موثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه. پژوهشنامه سبک زندگی، 1398؛ 5(8): 89-113. magiran.com/p2057449
Jamal Abdullahpur , Muhammadaziz Ahmadi, Murtiza Sa’idian, Hidayat Hatami, Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths(A case study: Kirmanshah youths, Journal of Research Bulletin for Lifestyle, 2019; 5(8): 89-113. magiran.com/p2057449
جمال عبداله پور، محمدعزیز احمدی، مرتضی سعیدیان، هدایت حاتمی، "عوامل موثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه"، پژوهشنامه سبک زندگی 5، شماره 8 (1398): 89-113. magiran.com/p2057449
Jamal Abdullahpur , Muhammadaziz Ahmadi, Murtiza Sa’idian, Hidayat Hatami, "Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths(A case study: Kirmanshah youths", Journal of Research Bulletin for Lifestyle 5, no.8 (2019): 89-113. magiran.com/p2057449
جمال عبداله پور، محمدعزیز احمدی، مرتضی سعیدیان، هدایت حاتمی، (1398). 'عوامل موثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه'، پژوهشنامه سبک زندگی، 5(8)، صص.89-113. magiran.com/p2057449
Jamal Abdullahpur , Muhammadaziz Ahmadi, Murtiza Sa’idian, Hidayat Hatami, (2019). 'Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths(A case study: Kirmanshah youths', Journal of Research Bulletin for Lifestyle, 5(8), pp.89-113. magiran.com/p2057449
جمال عبداله پور؛ محمدعزیز احمدی؛ مرتضی سعیدیان؛ هدایت حاتمی. "عوامل موثر بر گزینش سبک زندگی در چارچوب نظام ارزشی اسلامی- ایرانی در میان جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه". پژوهشنامه سبک زندگی، 5 ،8 ، 1398، 89-113. magiran.com/p2057449
Jamal Abdullahpur ; Muhammadaziz Ahmadi; Murtiza Sa’idian; Hidayat Hatami. "Impressive Factors on the Choosing of Lifestyle in the Framework of Iranian-Islamic System of Values among the Youths(A case study: Kirmanshah youths", Journal of Research Bulletin for Lifestyle, 5, 8, 2019, 89-113. magiran.com/p2057449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال