ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، (1398). نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 1(2)، 121-136. magiran.com/p2057469
Aliakbar Anabestani , zahra Mozafari, Ali Peyvand, (2019). Attitude of the local Community Towards Urban Peripheral Adjacent Tourism Sites Case: Baghrood in Neyshabur, Journal of Urban Peripheral Development, 1(2), 121-136. magiran.com/p2057469
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 1398؛ 1(2): 121-136. magiran.com/p2057469
Aliakbar Anabestani , zahra Mozafari, Ali Peyvand, Attitude of the local Community Towards Urban Peripheral Adjacent Tourism Sites Case: Baghrood in Neyshabur, Journal of Urban Peripheral Development, 2019; 1(2): 121-136. magiran.com/p2057469
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، "نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور"، مجله توسعه فضاهای پیراشهری 1، شماره 2 (1398): 121-136. magiran.com/p2057469
Aliakbar Anabestani , zahra Mozafari, Ali Peyvand, "Attitude of the local Community Towards Urban Peripheral Adjacent Tourism Sites Case: Baghrood in Neyshabur", Journal of Urban Peripheral Development 1, no.2 (2019): 121-136. magiran.com/p2057469
علی اکبر عنابستانی، زهرا مظفری، علی پیوند، (1398). 'نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور'، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 1(2)، صص.121-136. magiran.com/p2057469
Aliakbar Anabestani , zahra Mozafari, Ali Peyvand, (2019). 'Attitude of the local Community Towards Urban Peripheral Adjacent Tourism Sites Case: Baghrood in Neyshabur', Journal of Urban Peripheral Development, 1(2), pp.121-136. magiran.com/p2057469
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا مظفری؛ علی پیوند. "نگرش جامعه محلی نسبت به هم جواری با مجموعه های گردشگاهی پیراشهری مورد: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور". مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 1 ،2 ، 1398، 121-136. magiran.com/p2057469
Aliakbar Anabestani ; zahra Mozafari; Ali Peyvand. "Attitude of the local Community Towards Urban Peripheral Adjacent Tourism Sites Case: Baghrood in Neyshabur", Journal of Urban Peripheral Development, 1, 2, 2019, 121-136. magiran.com/p2057469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال