ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد، مجله علوم پزشکی رازی، 26(184)، 99-112. magiran.com/p2057562
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabsdi, (2019). Comparison of the effectiveness of mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) and transcranial direct current stimulation (tDCS) improve executive functions in adolescents with substance use disorders, Razi Journal of Medical Sciences, 26(184), 99-112. magiran.com/p2057562
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(184): 99-112. magiran.com/p2057562
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabsdi, Comparison of the effectiveness of mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) and transcranial direct current stimulation (tDCS) improve executive functions in adolescents with substance use disorders, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(184): 99-112. magiran.com/p2057562
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، "مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 184 (1398): 99-112. magiran.com/p2057562
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabsdi, "Comparison of the effectiveness of mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) and transcranial direct current stimulation (tDCS) improve executive functions in adolescents with substance use disorders", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.184 (2019): 99-112. magiran.com/p2057562
جابر علیزاده گورادل، سعید ایمانی، وحید نجاتی، جلیل فتح آبادی، (1398). 'مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(184)، صص.99-112. magiran.com/p2057562
Jaber Alizadehgoradel, Saeed Imani, Vahid Nejati, Jalil Fathabsdi, (2019). 'Comparison of the effectiveness of mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) and transcranial direct current stimulation (tDCS) improve executive functions in adolescents with substance use disorders', Razi Journal of Medical Sciences, 26(184), pp.99-112. magiran.com/p2057562
جابر علیزاده گورادل؛ سعید ایمانی؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی. "مقایسه اثربخشی درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSAT) و تحریک از طریق جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) بر بهبود کارکردهای اجرایی نوجوانان با اختلال مصرف مواد". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،184 ، 1398، 99-112. magiran.com/p2057562
Jaber Alizadehgoradel; Saeed Imani; Vahid Nejati; Jalil Fathabsdi. "Comparison of the effectiveness of mindfulness-based substance abuse treatment (MBSAT) and transcranial direct current stimulation (tDCS) improve executive functions in adolescents with substance use disorders", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 184, 2019, 99-112. magiran.com/p2057562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال