ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه محبوبی فر، آرمین زارعیان، شهلا علیاری، (1398). تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(2)، 81-91. magiran.com/p2057589
Mahboobifar. M, Zareiyan. A, Aliyari. SH, (2019). Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital, Journal of Military Caring Sciences, 6(2), 81-91. magiran.com/p2057589
مهدیه محبوبی فر، آرمین زارعیان، شهلا علیاری، تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(2): 81-91. magiran.com/p2057589
Mahboobifar. M, Zareiyan. A, Aliyari. SH, Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(2): 81-91. magiran.com/p2057589
مهدیه محبوبی فر، آرمین زارعیان، شهلا علیاری، "تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 2 (1398): 81-91. magiran.com/p2057589
Mahboobifar. M, Zareiyan. A, Aliyari. SH, "Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital", Journal of Military Caring Sciences 6, no.2 (2019): 81-91. magiran.com/p2057589
مهدیه محبوبی فر، آرمین زارعیان، شهلا علیاری، (1398). 'تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(2)، صص.81-91. magiran.com/p2057589
Mahboobifar. M, Zareiyan. A, Aliyari. SH, (2019). 'Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital', Journal of Military Caring Sciences, 6(2), pp.81-91. magiran.com/p2057589
مهدیه محبوبی فر؛ آرمین زارعیان؛ شهلا علیاری. "تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان منتخب نظامی". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،2 ، 1398، 81-91. magiran.com/p2057589
Mahboobifar. M; Zareiyan. A; Aliyari. SH. "Effect of Cognitive-Social Based Care Program on Patient’s Compliance in Heart Valve Surgery in Selected Military Hospital", Journal of Military Caring Sciences, 6, 2, 2019, 81-91. magiran.com/p2057589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال