ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر نظام الاسلامی، سید امیرحسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، (1398). بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(2)، 105-114. magiran.com/p2057591
Nezameslami. S, Pishgoee. SAH, Sharififar. S, Soltannezhade. F, (2019). The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr, Journal of Military Caring Sciences, 6(2), 105-114. magiran.com/p2057591
سحر نظام الاسلامی، سید امیرحسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1398؛ 6(2): 105-114. magiran.com/p2057591
Nezameslami. S, Pishgoee. SAH, Sharififar. S, Soltannezhade. F, The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 6(2): 105-114. magiran.com/p2057591
سحر نظام الاسلامی، سید امیرحسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، "بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر"، مجله علوم مراقبتی نظامی 6، شماره 2 (1398): 105-114. magiran.com/p2057591
Nezameslami. S, Pishgoee. SAH, Sharififar. S, Soltannezhade. F, "The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr", Journal of Military Caring Sciences 6, no.2 (2019): 105-114. magiran.com/p2057591
سحر نظام الاسلامی، سید امیرحسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 6(2)، صص.105-114. magiran.com/p2057591
Nezameslami. S, Pishgoee. SAH, Sharififar. S, Soltannezhade. F, (2019). 'The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr', Journal of Military Caring Sciences, 6(2), pp.105-114. magiran.com/p2057591
سحر نظام الاسلامی؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ فاطمه سلطان نژاد. "بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی، بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بخش های روان بیمارستان های نظامی شهر بوشهر". مجله علوم مراقبتی نظامی، 6 ،2 ، 1398، 105-114. magiran.com/p2057591
Nezameslami. S; Pishgoee. SAH; Sharififar. S; Soltannezhade. F. "The Effect of Education on The Basis of Roy Adaptation Pattern on The Quality of Life of Home Caregivers of Psychiatric Patients with a History of Hospitalization in Mental Hospitals of Military Hospitals in Bushehr", Journal of Military Caring Sciences, 6, 2, 2019, 105-114. magiran.com/p2057591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال