ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، احمد مصدق، علیرضا دانش کاظمی، سید مهدی مرتضوی سانیجی، (1398). مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، 344-351. magiran.com/p2057687
Abdolrahim Davari, Ahmad Mosaddegh, Alireza Daneshkazemi, Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei , (2019). Comparison of Antibacterial Effect of Composite Resins Incorporating Copper with Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus Mutans, Journal of Mashhad Dental School, 43(4), 344-351. magiran.com/p2057687
عبدالرحیم داوری، احمد مصدق، علیرضا دانش کاظمی، سید مهدی مرتضوی سانیجی، مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1398؛ 43(4): 344-351. magiran.com/p2057687
Abdolrahim Davari, Ahmad Mosaddegh, Alireza Daneshkazemi, Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei , Comparison of Antibacterial Effect of Composite Resins Incorporating Copper with Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus Mutans, Journal of Mashhad Dental School, 2019; 43(4): 344-351. magiran.com/p2057687
عبدالرحیم داوری، احمد مصدق، علیرضا دانش کاظمی، سید مهدی مرتضوی سانیجی، "مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 43، شماره 4 (1398): 344-351. magiran.com/p2057687
Abdolrahim Davari, Ahmad Mosaddegh, Alireza Daneshkazemi, Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei , "Comparison of Antibacterial Effect of Composite Resins Incorporating Copper with Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus Mutans", Journal of Mashhad Dental School 43, no.4 (2019): 344-351. magiran.com/p2057687
عبدالرحیم داوری، احمد مصدق، علیرضا دانش کاظمی، سید مهدی مرتضوی سانیجی، (1398). 'مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، صص.344-351. magiran.com/p2057687
Abdolrahim Davari, Ahmad Mosaddegh, Alireza Daneshkazemi, Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei , (2019). 'Comparison of Antibacterial Effect of Composite Resins Incorporating Copper with Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus Mutans', Journal of Mashhad Dental School, 43(4), pp.344-351. magiran.com/p2057687
عبدالرحیم داوری؛ احمد مصدق؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سید مهدی مرتضوی سانیجی. "مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43 ،4 ، 1398، 344-351. magiran.com/p2057687
Abdolrahim Davari; Ahmad Mosaddegh; Alireza Daneshkazemi; Seyed Mehdi Mortazavi Sanigei . "Comparison of Antibacterial Effect of Composite Resins Incorporating Copper with Zinc Oxide Nanoparticles on Streptococcus Mutans", Journal of Mashhad Dental School, 43, 4, 2019, 344-351. magiran.com/p2057687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال