ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم زارع جهرمی، مهرداد برکتین، نغمه گلریز، نادیا خاکی، (1398). مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، 360-368. magiran.com/p2057689
Maryam Zare Jahromi, Mehrdad Barekatein, Naghmeh Golriz , Nadia Khaki, (2019). Comparative Evaluation of Fifth and Sixth Generations of Dentin Bonding Agents on the Prevention of Tooth Discoloration Induced by White Mineral Trioxide Aggregate, Journal of Mashhad Dental School, 43(4), 360-368. magiran.com/p2057689
مریم زارع جهرمی، مهرداد برکتین، نغمه گلریز، نادیا خاکی، مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1398؛ 43(4): 360-368. magiran.com/p2057689
Maryam Zare Jahromi, Mehrdad Barekatein, Naghmeh Golriz , Nadia Khaki, Comparative Evaluation of Fifth and Sixth Generations of Dentin Bonding Agents on the Prevention of Tooth Discoloration Induced by White Mineral Trioxide Aggregate, Journal of Mashhad Dental School, 2019; 43(4): 360-368. magiran.com/p2057689
مریم زارع جهرمی، مهرداد برکتین، نغمه گلریز، نادیا خاکی، "مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 43، شماره 4 (1398): 360-368. magiran.com/p2057689
Maryam Zare Jahromi, Mehrdad Barekatein, Naghmeh Golriz , Nadia Khaki, "Comparative Evaluation of Fifth and Sixth Generations of Dentin Bonding Agents on the Prevention of Tooth Discoloration Induced by White Mineral Trioxide Aggregate", Journal of Mashhad Dental School 43, no.4 (2019): 360-368. magiran.com/p2057689
مریم زارع جهرمی، مهرداد برکتین، نغمه گلریز، نادیا خاکی، (1398). 'مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، صص.360-368. magiran.com/p2057689
Maryam Zare Jahromi, Mehrdad Barekatein, Naghmeh Golriz , Nadia Khaki, (2019). 'Comparative Evaluation of Fifth and Sixth Generations of Dentin Bonding Agents on the Prevention of Tooth Discoloration Induced by White Mineral Trioxide Aggregate', Journal of Mashhad Dental School, 43(4), pp.360-368. magiran.com/p2057689
مریم زارع جهرمی؛ مهرداد برکتین؛ نغمه گلریز؛ نادیا خاکی. "مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43 ،4 ، 1398، 360-368. magiran.com/p2057689
Maryam Zare Jahromi; Mehrdad Barekatein; Naghmeh Golriz ; Nadia Khaki. "Comparative Evaluation of Fifth and Sixth Generations of Dentin Bonding Agents on the Prevention of Tooth Discoloration Induced by White Mineral Trioxide Aggregate", Journal of Mashhad Dental School, 43, 4, 2019, 360-368. magiran.com/p2057689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال