ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید صنعت خانی، زهرا دلاوریان، آتس سا پاک فطرت، نگین سمیعی، (1398). گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، 401-405. magiran.com/p2057693
Majid Sanatkhani, Zahra Delavarian, Atessa Pakfetrat, Negin Samiee , (2019). Diagnosis of Immune Thrombocytopenia with a Chief Complaint of Ill-Fitting Denture: A Case Report, Journal of Mashhad Dental School, 43(4), 401-405. magiran.com/p2057693
مجید صنعت خانی، زهرا دلاوریان، آتس سا پاک فطرت، نگین سمیعی، گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1398؛ 43(4): 401-405. magiran.com/p2057693
Majid Sanatkhani, Zahra Delavarian, Atessa Pakfetrat, Negin Samiee , Diagnosis of Immune Thrombocytopenia with a Chief Complaint of Ill-Fitting Denture: A Case Report, Journal of Mashhad Dental School, 2019; 43(4): 401-405. magiran.com/p2057693
مجید صنعت خانی، زهرا دلاوریان، آتس سا پاک فطرت، نگین سمیعی، "گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 43، شماره 4 (1398): 401-405. magiran.com/p2057693
Majid Sanatkhani, Zahra Delavarian, Atessa Pakfetrat, Negin Samiee , "Diagnosis of Immune Thrombocytopenia with a Chief Complaint of Ill-Fitting Denture: A Case Report", Journal of Mashhad Dental School 43, no.4 (2019): 401-405. magiran.com/p2057693
مجید صنعت خانی، زهرا دلاوریان، آتس سا پاک فطرت، نگین سمیعی، (1398). 'گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43(4)، صص.401-405. magiran.com/p2057693
Majid Sanatkhani, Zahra Delavarian, Atessa Pakfetrat, Negin Samiee , (2019). 'Diagnosis of Immune Thrombocytopenia with a Chief Complaint of Ill-Fitting Denture: A Case Report', Journal of Mashhad Dental School, 43(4), pp.401-405. magiran.com/p2057693
مجید صنعت خانی؛ زهرا دلاوریان؛ آتس سا پاک فطرت؛ نگین سمیعی. "گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 43 ،4 ، 1398، 401-405. magiran.com/p2057693
Majid Sanatkhani; Zahra Delavarian; Atessa Pakfetrat; Negin Samiee . "Diagnosis of Immune Thrombocytopenia with a Chief Complaint of Ill-Fitting Denture: A Case Report", Journal of Mashhad Dental School, 43, 4, 2019, 401-405. magiran.com/p2057693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال