ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دیوید یاکوبسون، احمد احمدی، (1398). معمای آئیلیا / ایلیا در سال های آغازین دوره اسلامی تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه های موجود در قبه الصخره و نخستین سکه های باقی مانده از دوره اسلامی، نشریه آینه پژوهش، 30(4)، 33-51. magiran.com/p2057851
David Jakobson, Ahmad Ahmadi, (2019). The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early years of the Islamic era Reflecting on the evolution of the city of Jerusalem in the Muslim world based on the inscriptions available in Qobbat os-Sakhre and the first coins left over from the Islamic period, , 30(4), 33-51. magiran.com/p2057851
دیوید یاکوبسون، احمد احمدی، معمای آئیلیا / ایلیا در سال های آغازین دوره اسلامی تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه های موجود در قبه الصخره و نخستین سکه های باقی مانده از دوره اسلامی. نشریه آینه پژوهش، 1398؛ 30(4): 33-51. magiran.com/p2057851
David Jakobson, Ahmad Ahmadi, The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early years of the Islamic era Reflecting on the evolution of the city of Jerusalem in the Muslim world based on the inscriptions available in Qobbat os-Sakhre and the first coins left over from the Islamic period, , 2019; 30(4): 33-51. magiran.com/p2057851
دیوید یاکوبسون، احمد احمدی، "معمای آئیلیا / ایلیا در سال های آغازین دوره اسلامی تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه های موجود در قبه الصخره و نخستین سکه های باقی مانده از دوره اسلامی"، نشریه آینه پژوهش 30، شماره 4 (1398): 33-51. magiran.com/p2057851
David Jakobson, Ahmad Ahmadi, "The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early years of the Islamic era Reflecting on the evolution of the city of Jerusalem in the Muslim world based on the inscriptions available in Qobbat os-Sakhre and the first coins left over from the Islamic period", 30, no.4 (2019): 33-51. magiran.com/p2057851
دیوید یاکوبسون، احمد احمدی، (1398). 'معمای آئیلیا / ایلیا در سال های آغازین دوره اسلامی تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه های موجود در قبه الصخره و نخستین سکه های باقی مانده از دوره اسلامی'، نشریه آینه پژوهش، 30(4)، صص.33-51. magiran.com/p2057851
David Jakobson, Ahmad Ahmadi, (2019). 'The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early years of the Islamic era Reflecting on the evolution of the city of Jerusalem in the Muslim world based on the inscriptions available in Qobbat os-Sakhre and the first coins left over from the Islamic period', , 30(4), pp.33-51. magiran.com/p2057851
دیوید یاکوبسون؛ احمد احمدی. "معمای آئیلیا / ایلیا در سال های آغازین دوره اسلامی تعمقی در سیر تحول جایگاه شهر اورشلیم در جهان اسلام با استناد به کتیبه های موجود در قبه الصخره و نخستین سکه های باقی مانده از دوره اسلامی". نشریه آینه پژوهش، 30 ،4 ، 1398، 33-51. magiran.com/p2057851
David Jakobson; Ahmad Ahmadi. "The Ᾱeliyā / Ilyā puzzle in the early years of the Islamic era Reflecting on the evolution of the city of Jerusalem in the Muslim world based on the inscriptions available in Qobbat os-Sakhre and the first coins left over from the Islamic period", , 30, 4, 2019, 33-51. magiran.com/p2057851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال