ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی غلامیان، (1398). بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 326-336. magiran.com/p2057893
Hadi Gholamiyan , (2019). The effect of corona treatment to improve the mechanical properties of nitrocellulose and polyurethane coatings used in wooden furniture, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 326-336. magiran.com/p2057893
هادی غلامیان، بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 326-336. magiran.com/p2057893
Hadi Gholamiyan , The effect of corona treatment to improve the mechanical properties of nitrocellulose and polyurethane coatings used in wooden furniture, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 326-336. magiran.com/p2057893
هادی غلامیان، "بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 326-336. magiran.com/p2057893
Hadi Gholamiyan , "The effect of corona treatment to improve the mechanical properties of nitrocellulose and polyurethane coatings used in wooden furniture", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 326-336. magiran.com/p2057893
هادی غلامیان، (1398). 'بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.326-336. magiran.com/p2057893
Hadi Gholamiyan , (2019). 'The effect of corona treatment to improve the mechanical properties of nitrocellulose and polyurethane coatings used in wooden furniture', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.326-336. magiran.com/p2057893
هادی غلامیان. "بررسی تاثیر تیمار کرونا بر بهبود خواص مکانیکی پوشش های نیترو سلولزی و پلی یورتانی مورد استفاده در مبلمان چوبی". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 326-336. magiran.com/p2057893
Hadi Gholamiyan . "The effect of corona treatment to improve the mechanical properties of nitrocellulose and polyurethane coatings used in wooden furniture", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 326-336. magiran.com/p2057893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال