ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سالومه اسماعیل زاده ساعیه، حبیب الله خادمی اسلام، اسماعیل قاسمی، بهزاد بازیار، (1398). بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه های زیست تخریب پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک اره صنعتی، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 337-348. magiran.com/p2057894
Salume Esmaeilzadeh Saeih, Habibollah Khademi Eslam , Esmaeil Ghasemi, behzad baziyar, (2019). Effects of Nano Cellulose and Nano Clay on Properties of Biodegradable Composites Made of Recycled Polymers and Industrial Saw Dust, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 337-348. magiran.com/p2057894
سالومه اسماعیل زاده ساعیه، حبیب الله خادمی اسلام، اسماعیل قاسمی، بهزاد بازیار، بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه های زیست تخریب پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک اره صنعتی. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 337-348. magiran.com/p2057894
Salume Esmaeilzadeh Saeih, Habibollah Khademi Eslam , Esmaeil Ghasemi, behzad baziyar, Effects of Nano Cellulose and Nano Clay on Properties of Biodegradable Composites Made of Recycled Polymers and Industrial Saw Dust, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 337-348. magiran.com/p2057894
سالومه اسماعیل زاده ساعیه، حبیب الله خادمی اسلام، اسماعیل قاسمی، بهزاد بازیار، "بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه های زیست تخریب پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک اره صنعتی"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 337-348. magiran.com/p2057894
Salume Esmaeilzadeh Saeih, Habibollah Khademi Eslam , Esmaeil Ghasemi, behzad baziyar, "Effects of Nano Cellulose and Nano Clay on Properties of Biodegradable Composites Made of Recycled Polymers and Industrial Saw Dust", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 337-348. magiran.com/p2057894
سالومه اسماعیل زاده ساعیه، حبیب الله خادمی اسلام، اسماعیل قاسمی، بهزاد بازیار، (1398). 'بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه های زیست تخریب پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک اره صنعتی'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.337-348. magiran.com/p2057894
Salume Esmaeilzadeh Saeih, Habibollah Khademi Eslam , Esmaeil Ghasemi, behzad baziyar, (2019). 'Effects of Nano Cellulose and Nano Clay on Properties of Biodegradable Composites Made of Recycled Polymers and Industrial Saw Dust', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.337-348. magiran.com/p2057894
سالومه اسماعیل زاده ساعیه؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار. "بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه های زیست تخریب پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک اره صنعتی". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 337-348. magiran.com/p2057894
Salume Esmaeilzadeh Saeih; Habibollah Khademi Eslam ; Esmaeil Ghasemi; behzad baziyar. "Effects of Nano Cellulose and Nano Clay on Properties of Biodegradable Composites Made of Recycled Polymers and Industrial Saw Dust", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 337-348. magiran.com/p2057894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال