ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین ویسی، (1398). بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 361-371. magiran.com/p2057896
Ramin Vaysi , (2019). A Study on the Possibility of Identification and Comparison of Metallic Ions and Chemical Components in Wood of Persuan maple and Caucasian maple tree by Atomic Absorption and GC-MS Methods, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 361-371. magiran.com/p2057896
رامین ویسی، بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 361-371. magiran.com/p2057896
Ramin Vaysi , A Study on the Possibility of Identification and Comparison of Metallic Ions and Chemical Components in Wood of Persuan maple and Caucasian maple tree by Atomic Absorption and GC-MS Methods, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 361-371. magiran.com/p2057896
رامین ویسی، "بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 361-371. magiran.com/p2057896
Ramin Vaysi , "A Study on the Possibility of Identification and Comparison of Metallic Ions and Chemical Components in Wood of Persuan maple and Caucasian maple tree by Atomic Absorption and GC-MS Methods", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 361-371. magiran.com/p2057896
رامین ویسی، (1398). 'بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.361-371. magiran.com/p2057896
Ramin Vaysi , (2019). 'A Study on the Possibility of Identification and Comparison of Metallic Ions and Chemical Components in Wood of Persuan maple and Caucasian maple tree by Atomic Absorption and GC-MS Methods', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.361-371. magiran.com/p2057896
رامین ویسی. "بررسی امکان شناسایی و مقایسه یون های فلزی و ترکیبات آلی موجود در چوب افرا پلت و افرا شیردار با استفاده از فنون جذب اتمی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 361-371. magiran.com/p2057896
Ramin Vaysi . "A Study on the Possibility of Identification and Comparison of Metallic Ions and Chemical Components in Wood of Persuan maple and Caucasian maple tree by Atomic Absorption and GC-MS Methods", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 361-371. magiran.com/p2057896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال