ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مونا عطارد، اصغر تابعی، (1398). ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66)، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 372-386. magiran.com/p2057897
Mona Otarod, Asghar Tabei , (2019). Morphological characteristics and chemical components of sunflower stalk (Helianthus annus. Var. cheernianka 66) cultivated in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 372-386. magiran.com/p2057897
مونا عطارد، اصغر تابعی، ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66). مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 372-386. magiran.com/p2057897
Mona Otarod, Asghar Tabei , Morphological characteristics and chemical components of sunflower stalk (Helianthus annus. Var. cheernianka 66) cultivated in Astara, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 372-386. magiran.com/p2057897
مونا عطارد، اصغر تابعی، "ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66)"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 372-386. magiran.com/p2057897
Mona Otarod, Asghar Tabei , "Morphological characteristics and chemical components of sunflower stalk (Helianthus annus. Var. cheernianka 66) cultivated in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 372-386. magiran.com/p2057897
مونا عطارد، اصغر تابعی، (1398). 'ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66)'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.372-386. magiran.com/p2057897
Mona Otarod, Asghar Tabei , (2019). 'Morphological characteristics and chemical components of sunflower stalk (Helianthus annus. Var. cheernianka 66) cultivated in Astara', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.372-386. magiran.com/p2057897
مونا عطارد؛ اصغر تابعی. "ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیب های شیمیایی ساقه ی آفتابگردان (Helianthus annus) کشت شده در منطقه آستارا (رقم چرنیانکا 66)". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 372-386. magiran.com/p2057897
Mona Otarod; Asghar Tabei . "Morphological characteristics and chemical components of sunflower stalk (Helianthus annus. Var. cheernianka 66) cultivated in Astara", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 372-386. magiran.com/p2057897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال