ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید بهزاد حسینی، محمد غفرانی، حمیدرضا تقی یاری، سامان قهری، (1398). تاثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم آلدهید بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته لایه ساخته شده، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 387-396. magiran.com/p2057898
Behzad Hosseini, mohammad ghofrani , Hamid Reza Taghiyari, Saman Ghahri, (2019). Effect of soy flour addition into urea-formaldehyde resin on formaldehyde emission, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 387-396. magiran.com/p2057898
سید بهزاد حسینی، محمد غفرانی، حمیدرضا تقی یاری، سامان قهری، تاثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم آلدهید بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته لایه ساخته شده. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 387-396. magiran.com/p2057898
Behzad Hosseini, mohammad ghofrani , Hamid Reza Taghiyari, Saman Ghahri, Effect of soy flour addition into urea-formaldehyde resin on formaldehyde emission, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 387-396. magiran.com/p2057898
سید بهزاد حسینی، محمد غفرانی، حمیدرضا تقی یاری، سامان قهری، "تاثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم آلدهید بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته لایه ساخته شده"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 387-396. magiran.com/p2057898
Behzad Hosseini, mohammad ghofrani , Hamid Reza Taghiyari, Saman Ghahri, "Effect of soy flour addition into urea-formaldehyde resin on formaldehyde emission", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 387-396. magiran.com/p2057898
سید بهزاد حسینی، محمد غفرانی، حمیدرضا تقی یاری، سامان قهری، (1398). 'تاثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم آلدهید بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته لایه ساخته شده'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.387-396. magiran.com/p2057898
Behzad Hosseini, mohammad ghofrani , Hamid Reza Taghiyari, Saman Ghahri, (2019). 'Effect of soy flour addition into urea-formaldehyde resin on formaldehyde emission', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.387-396. magiran.com/p2057898
سید بهزاد حسینی؛ محمد غفرانی؛ حمیدرضا تقی یاری؛ سامان قهری. "تاثیر افزودن آرد سویا به چسب اوره-فرم آلدهید بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و میزان انتشار فرم-آلدهید تخته لایه ساخته شده". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 387-396. magiran.com/p2057898
Behzad Hosseini; mohammad ghofrani ; Hamid Reza Taghiyari; Saman Ghahri. "Effect of soy flour addition into urea-formaldehyde resin on formaldehyde emission", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 387-396. magiran.com/p2057898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال