ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هریرت سیکستا، (1398). اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، 409-423. magiran.com/p2057900
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi, Ali Abdulkhani, Herbert Sixta, (2019). The effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse pulps produced by monoethanolamine-AQ process, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), 409-423. magiran.com/p2057900
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هریرت سیکستا، اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(3): 409-423. magiran.com/p2057900
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi, Ali Abdulkhani, Herbert Sixta, The effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse pulps produced by monoethanolamine-AQ process, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(3): 409-423. magiran.com/p2057900
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هریرت سیکستا، "اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 3 (1398): 409-423. magiran.com/p2057900
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi, Ali Abdulkhani, Herbert Sixta, "The effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse pulps produced by monoethanolamine-AQ process", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.3 (2019): 409-423. magiran.com/p2057900
کژال مرادیان گیلان، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هریرت سیکستا، (1398). 'اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(3)، صص.409-423. magiran.com/p2057900
Kajal Moradian Gilan, Sahab Hedjazi, Ali Abdulkhani, Herbert Sixta, (2019). 'The effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse pulps produced by monoethanolamine-AQ process', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(3), pp.409-423. magiran.com/p2057900
کژال مرادیان گیلان؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هریرت سیکستا. "اثر پیش استخراج های هیدرولیز با آب داغ و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ های تولید شده با فرآیند مونواتانول آمین- آنتراکینون از باگاس". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،3 ، 1398، 409-423. magiran.com/p2057900
Kajal Moradian Gilan; Sahab Hedjazi; Ali Abdulkhani; Herbert Sixta. "The effect of hot water and alkaline pre-extractions on properties of bagasse pulps produced by monoethanolamine-AQ process", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 3, 2019, 409-423. magiran.com/p2057900
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال