ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مهدیلوی، مرضیه ضیایی راد، (1398). انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(3)، 153-162. magiran.com/p2057907
Parisa Mahdilouy, Marzieh Ziaeirad, (2019). Perceived Social Stigma and Its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics in Adolescents and Young People with Type 1 Diabetes, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(3), 153-162. magiran.com/p2057907
پریسا مهدیلوی، مرضیه ضیایی راد، انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1398؛ 21(3): 153-162. magiran.com/p2057907
Parisa Mahdilouy, Marzieh Ziaeirad, Perceived Social Stigma and Its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics in Adolescents and Young People with Type 1 Diabetes, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2019; 21(3): 153-162. magiran.com/p2057907
پریسا مهدیلوی، مرضیه ضیایی راد، "انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 3 (1398): 153-162. magiran.com/p2057907
Parisa Mahdilouy, Marzieh Ziaeirad, "Perceived Social Stigma and Its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics in Adolescents and Young People with Type 1 Diabetes", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.3 (2019): 153-162. magiran.com/p2057907
پریسا مهدیلوی، مرضیه ضیایی راد، (1398). 'انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(3)، صص.153-162. magiran.com/p2057907
Parisa Mahdilouy, Marzieh Ziaeirad, (2019). 'Perceived Social Stigma and Its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics in Adolescents and Young People with Type 1 Diabetes', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(3), pp.153-162. magiran.com/p2057907
پریسا مهدیلوی؛ مرضیه ضیایی راد. "انگ اجتماعی درک شده و رابطه ی آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در نوجوانان و جوانان مبتلا به دیابت نوع یک". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،3 ، 1398، 153-162. magiran.com/p2057907
Parisa Mahdilouy; Marzieh Ziaeirad. "Perceived Social Stigma and Its Relationship with Demographic and Clinical Characteristics in Adolescents and Young People with Type 1 Diabetes", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 3, 2019, 153-162. magiran.com/p2057907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال