ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فرزادی، ناصر ظریفی نیا، علی عصاره، احمدعلی شوشی دزفولی، (1398). ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12(4)، 1063-1074. magiran.com/p2058010
Hossein Farzadi , Naser Zarifinia, Ali Assareh, Ahmad Ali Shoushi Dezfuli, (2019). Evaluation of durum wheat (Triticum durum L.) genotypes tolerance to the terminal drought stress in the north of Khuzestan Province, Iran, Journal of environmental stresses in crop sciences, 12(4), 1063-1074. magiran.com/p2058010
حسین فرزادی، ناصر ظریفی نیا، علی عصاره، احمدعلی شوشی دزفولی، ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1398؛ 12(4): 1063-1074. magiran.com/p2058010
Hossein Farzadi , Naser Zarifinia, Ali Assareh, Ahmad Ali Shoushi Dezfuli, Evaluation of durum wheat (Triticum durum L.) genotypes tolerance to the terminal drought stress in the north of Khuzestan Province, Iran, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2019; 12(4): 1063-1074. magiran.com/p2058010
حسین فرزادی، ناصر ظریفی نیا، علی عصاره، احمدعلی شوشی دزفولی، "ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 12، شماره 4 (1398): 1063-1074. magiran.com/p2058010
Hossein Farzadi , Naser Zarifinia, Ali Assareh, Ahmad Ali Shoushi Dezfuli, "Evaluation of durum wheat (Triticum durum L.) genotypes tolerance to the terminal drought stress in the north of Khuzestan Province, Iran", Journal of environmental stresses in crop sciences 12, no.4 (2019): 1063-1074. magiran.com/p2058010
حسین فرزادی، ناصر ظریفی نیا، علی عصاره، احمدعلی شوشی دزفولی، (1398). 'ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12(4)، صص.1063-1074. magiran.com/p2058010
Hossein Farzadi , Naser Zarifinia, Ali Assareh, Ahmad Ali Shoushi Dezfuli, (2019). 'Evaluation of durum wheat (Triticum durum L.) genotypes tolerance to the terminal drought stress in the north of Khuzestan Province, Iran', Journal of environmental stresses in crop sciences, 12(4), pp.1063-1074. magiran.com/p2058010
حسین فرزادی؛ ناصر ظریفی نیا؛ علی عصاره؛ احمدعلی شوشی دزفولی. "ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12 ،4 ، 1398، 1063-1074. magiran.com/p2058010
Hossein Farzadi ; Naser Zarifinia; Ali Assareh; Ahmad Ali Shoushi Dezfuli. "Evaluation of durum wheat (Triticum durum L.) genotypes tolerance to the terminal drought stress in the north of Khuzestan Province, Iran", Journal of environmental stresses in crop sciences, 12, 4, 2019, 1063-1074. magiran.com/p2058010
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال