ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه عرب، سید موسی طباطبایی، فاطمه بیان فر، (1398). اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(2)، 41-51. magiran.com/p2058136
Sakine Arab, Seyed Mosa Tabatabaee , Fatemeh Bayanfar, (2019). The Effectiveness of Attribution Retraining Intervention on Test Anxiety Level and Obsessional Perfectionism of Female High - school Student with Test anxiety, Journal of Clinical Psycology, 11(2), 41-51. magiran.com/p2058136
سکینه عرب، سید موسی طباطبایی، فاطمه بیان فر، اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1398؛ 11(2): 41-51. magiran.com/p2058136
Sakine Arab, Seyed Mosa Tabatabaee , Fatemeh Bayanfar, The Effectiveness of Attribution Retraining Intervention on Test Anxiety Level and Obsessional Perfectionism of Female High - school Student with Test anxiety, Journal of Clinical Psycology, 2019; 11(2): 41-51. magiran.com/p2058136
سکینه عرب، سید موسی طباطبایی، فاطمه بیان فر، "اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان"، فصلنامه روانشناسی بالینی 11، شماره 2 (1398): 41-51. magiran.com/p2058136
Sakine Arab, Seyed Mosa Tabatabaee , Fatemeh Bayanfar, "The Effectiveness of Attribution Retraining Intervention on Test Anxiety Level and Obsessional Perfectionism of Female High - school Student with Test anxiety", Journal of Clinical Psycology 11, no.2 (2019): 41-51. magiran.com/p2058136
سکینه عرب، سید موسی طباطبایی، فاطمه بیان فر، (1398). 'اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 11(2)، صص.41-51. magiran.com/p2058136
Sakine Arab, Seyed Mosa Tabatabaee , Fatemeh Bayanfar, (2019). 'The Effectiveness of Attribution Retraining Intervention on Test Anxiety Level and Obsessional Perfectionism of Female High - school Student with Test anxiety', Journal of Clinical Psycology, 11(2), pp.41-51. magiran.com/p2058136
سکینه عرب؛ سید موسی طباطبایی؛ فاطمه بیان فر. "اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان". فصلنامه روانشناسی بالینی، 11 ،2 ، 1398، 41-51. magiran.com/p2058136
Sakine Arab; Seyed Mosa Tabatabaee ; Fatemeh Bayanfar. "The Effectiveness of Attribution Retraining Intervention on Test Anxiety Level and Obsessional Perfectionism of Female High - school Student with Test anxiety", Journal of Clinical Psycology, 11, 2, 2019, 41-51. magiran.com/p2058136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال