ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Omer Karti , Sefik Can Ipek , Ali Osman Saatci, (2020). Multimodal Imaging Characteristics of a Large Retinal Capillary Macroaneurysm in an Eye With Severe Diabetic Macular Edema: A Case Presentation and Literature Review, Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 9(1), 33-37. magiran.com/p2058184
Omer Karti , Sefik Can Ipek , Ali Osman Saatci, Multimodal Imaging Characteristics of a Large Retinal Capillary Macroaneurysm in an Eye With Severe Diabetic Macular Edema: A Case Presentation and Literature Review, Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 2020; 9(1): 33-37. magiran.com/p2058184
Omer Karti , Sefik Can Ipek , Ali Osman Saatci, "Multimodal Imaging Characteristics of a Large Retinal Capillary Macroaneurysm in an Eye With Severe Diabetic Macular Edema: A Case Presentation and Literature Review", Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal 9, no.1 (2020): 33-37. magiran.com/p2058184
Omer Karti , Sefik Can Ipek , Ali Osman Saatci, (2020). 'Multimodal Imaging Characteristics of a Large Retinal Capillary Macroaneurysm in an Eye With Severe Diabetic Macular Edema: A Case Presentation and Literature Review', Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 9(1), pp.33-37. magiran.com/p2058184
Omer Karti ; Sefik Can Ipek ; Ali Osman Saatci. "Multimodal Imaging Characteristics of a Large Retinal Capillary Macroaneurysm in an Eye With Severe Diabetic Macular Edema: A Case Presentation and Literature Review", Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal, 9, 1, 2020, 33-37. magiran.com/p2058184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال