ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Osaree Akaraborworn, Onuma Chaiwat, Sunisa Chatmongkolchart, Kaweesak Chittawatanarat, Chanatthee Kitsiripant, Sunthiti Morakul, Thammasak Thawitsri, Petch Wacharasint, Sujaree Poopipatpab, Waraporn Chau‑In, Chaiyapruk Kusumaphanyo, (2019). The Intensive Care Unit Admission Predicting the Factors of Late Complications in Trauma Patients: A Prospective Cohort Study, Archives of Trauma Research, 8(4), 203-206. magiran.com/p2058217
Osaree Akaraborworn, Onuma Chaiwat, Sunisa Chatmongkolchart, Kaweesak Chittawatanarat, Chanatthee Kitsiripant, Sunthiti Morakul, Thammasak Thawitsri, Petch Wacharasint, Sujaree Poopipatpab, Waraporn Chau‑In, Chaiyapruk Kusumaphanyo, The Intensive Care Unit Admission Predicting the Factors of Late Complications in Trauma Patients: A Prospective Cohort Study, Archives of Trauma Research, 2019; 8(4): 203-206. magiran.com/p2058217
Osaree Akaraborworn, Onuma Chaiwat, Sunisa Chatmongkolchart, Kaweesak Chittawatanarat, Chanatthee Kitsiripant, Sunthiti Morakul, Thammasak Thawitsri, Petch Wacharasint, Sujaree Poopipatpab, Waraporn Chau‑In, Chaiyapruk Kusumaphanyo, "The Intensive Care Unit Admission Predicting the Factors of Late Complications in Trauma Patients: A Prospective Cohort Study", Archives of Trauma Research 8, no.4 (2019): 203-206. magiran.com/p2058217
Osaree Akaraborworn, Onuma Chaiwat, Sunisa Chatmongkolchart, Kaweesak Chittawatanarat, Chanatthee Kitsiripant, Sunthiti Morakul, Thammasak Thawitsri, Petch Wacharasint, Sujaree Poopipatpab, Waraporn Chau‑In, Chaiyapruk Kusumaphanyo, (2019). 'The Intensive Care Unit Admission Predicting the Factors of Late Complications in Trauma Patients: A Prospective Cohort Study', Archives of Trauma Research, 8(4), pp.203-206. magiran.com/p2058217
Osaree Akaraborworn; Onuma Chaiwat; Sunisa Chatmongkolchart; Kaweesak Chittawatanarat; Chanatthee Kitsiripant; Sunthiti Morakul; Thammasak Thawitsri; Petch Wacharasint; Sujaree Poopipatpab; Waraporn Chau‑In; Chaiyapruk Kusumaphanyo. "The Intensive Care Unit Admission Predicting the Factors of Late Complications in Trauma Patients: A Prospective Cohort Study", Archives of Trauma Research, 8, 4, 2019, 203-206. magiran.com/p2058217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال