ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی بوترابی، علی دادو، شهرام خیراندیش، (1398). ذوب سطحی و بررسی اثر اندازه ذرات و غلظت کاربید تیتانیم بر مورفولوژی کاربیدهای MC در آلیاژسازی فولاد AISI H13 با لیزر پالسی، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(50)، 33-48. magiran.com/p2058260
Ali Dadoo, Shahram Kheirandish, (2019). Pulsed laser surface melting of AISI H13 steel and investigating the effect of TiC powder particle size and concentration on the morphology of MC carbides in the composite coating, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(50), 33-48. magiran.com/p2058260
محمدعلی بوترابی، علی دادو، شهرام خیراندیش، ذوب سطحی و بررسی اثر اندازه ذرات و غلظت کاربید تیتانیم بر مورفولوژی کاربیدهای MC در آلیاژسازی فولاد AISI H13 با لیزر پالسی. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1398؛ 13(50): 33-48. magiran.com/p2058260
Ali Dadoo, Shahram Kheirandish, Pulsed laser surface melting of AISI H13 steel and investigating the effect of TiC powder particle size and concentration on the morphology of MC carbides in the composite coating, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2019; 13(50): 33-48. magiran.com/p2058260
محمدعلی بوترابی، علی دادو، شهرام خیراندیش، "ذوب سطحی و بررسی اثر اندازه ذرات و غلظت کاربید تیتانیم بر مورفولوژی کاربیدهای MC در آلیاژسازی فولاد AISI H13 با لیزر پالسی"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 13، شماره 50 (1398): 33-48. magiran.com/p2058260
Ali Dadoo, Shahram Kheirandish, "Pulsed laser surface melting of AISI H13 steel and investigating the effect of TiC powder particle size and concentration on the morphology of MC carbides in the composite coating", Advanced Prosesses in Materials Engineering 13, no.50 (2019): 33-48. magiran.com/p2058260
محمدعلی بوترابی، علی دادو، شهرام خیراندیش، (1398). 'ذوب سطحی و بررسی اثر اندازه ذرات و غلظت کاربید تیتانیم بر مورفولوژی کاربیدهای MC در آلیاژسازی فولاد AISI H13 با لیزر پالسی'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(50)، صص.33-48. magiran.com/p2058260
Ali Dadoo, Shahram Kheirandish, (2019). 'Pulsed laser surface melting of AISI H13 steel and investigating the effect of TiC powder particle size and concentration on the morphology of MC carbides in the composite coating', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(50), pp.33-48. magiran.com/p2058260
محمدعلی بوترابی؛ علی دادو؛ شهرام خیراندیش. "ذوب سطحی و بررسی اثر اندازه ذرات و غلظت کاربید تیتانیم بر مورفولوژی کاربیدهای MC در آلیاژسازی فولاد AISI H13 با لیزر پالسی". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13 ،50 ، 1398، 33-48. magiran.com/p2058260
Ali Dadoo; Shahram Kheirandish. "Pulsed laser surface melting of AISI H13 steel and investigating the effect of TiC powder particle size and concentration on the morphology of MC carbides in the composite coating", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13, 50, 2019, 33-48. magiran.com/p2058260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال