ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد نصرالله زاده ثابت، محمد فاریابی، (1398). تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(22)، 58-64. magiran.com/p2058483
Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet, Mohammad Faryabi, (2019). The Impact of Perceived Service Quality on Patients' Satisfaction and Loyalty, Case Study: Laboratories of Private Hospitals in Iran, Nurse and Physician Within War, 7(22), 58-64. magiran.com/p2058483
مهرداد نصرالله زاده ثابت، محمد فاریابی، تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1398؛ 7(22): 58-64. magiran.com/p2058483
Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet, Mohammad Faryabi, The Impact of Perceived Service Quality on Patients' Satisfaction and Loyalty, Case Study: Laboratories of Private Hospitals in Iran, Nurse and Physician Within War, 2019; 7(22): 58-64. magiran.com/p2058483
مهرداد نصرالله زاده ثابت، محمد فاریابی، "تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی"، مجله پرستار و پزشک در رزم 7، شماره 22 (1398): 58-64. magiran.com/p2058483
Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet, Mohammad Faryabi, "The Impact of Perceived Service Quality on Patients' Satisfaction and Loyalty, Case Study: Laboratories of Private Hospitals in Iran", Nurse and Physician Within War 7, no.22 (2019): 58-64. magiran.com/p2058483
مهرداد نصرالله زاده ثابت، محمد فاریابی، (1398). 'تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 7(22)، صص.58-64. magiran.com/p2058483
Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet, Mohammad Faryabi, (2019). 'The Impact of Perceived Service Quality on Patients' Satisfaction and Loyalty, Case Study: Laboratories of Private Hospitals in Iran', Nurse and Physician Within War, 7(22), pp.58-64. magiran.com/p2058483
مهرداد نصرالله زاده ثابت؛ محمد فاریابی. "تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت و وفاداری بیماران: مطالعه موردی در آزمایشگاه های بیمارستان های خصوصی". مجله پرستار و پزشک در رزم، 7 ،22 ، 1398، 58-64. magiran.com/p2058483
Mehrdad Nasrollahzadeh Sabet; Mohammad Faryabi. "The Impact of Perceived Service Quality on Patients' Satisfaction and Loyalty, Case Study: Laboratories of Private Hospitals in Iran", Nurse and Physician Within War, 7, 22, 2019, 58-64. magiran.com/p2058483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال