ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مصطفی کوهستانی، حجت رحمانی، شیدا نوربخش، فرهاد حبیبی، قاسم رجبی واسوکلایی، (1398). اپیدمیولوژی و تعیین عوامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در تهرانیک مطالعه مقطعی، مجله بیمارستان، 18(3)، 53-61. magiran.com/p2058534
Seyed Mostafa Kohestani, Hojjat Rahmani, Sheyda Nourbakhsh, Farhad Habibi, Ghasem Rajabi Vasoukolaei, (2019). Epidemiology and Determine the Causes of Nosocomial Infectioin Teaching Hospital of Tehran: A Cross-Sectional Study, Hospital, 18(3), 53-61. magiran.com/p2058534
سید مصطفی کوهستانی، حجت رحمانی، شیدا نوربخش، فرهاد حبیبی، قاسم رجبی واسوکلایی، اپیدمیولوژی و تعیین عوامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در تهرانیک مطالعه مقطعی. مجله بیمارستان، 1398؛ 18(3): 53-61. magiran.com/p2058534
Seyed Mostafa Kohestani, Hojjat Rahmani, Sheyda Nourbakhsh, Farhad Habibi, Ghasem Rajabi Vasoukolaei, Epidemiology and Determine the Causes of Nosocomial Infectioin Teaching Hospital of Tehran: A Cross-Sectional Study, Hospital, 2019; 18(3): 53-61. magiran.com/p2058534
سید مصطفی کوهستانی، حجت رحمانی، شیدا نوربخش، فرهاد حبیبی، قاسم رجبی واسوکلایی، "اپیدمیولوژی و تعیین عوامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در تهرانیک مطالعه مقطعی"، مجله بیمارستان 18، شماره 3 (1398): 53-61. magiran.com/p2058534
Seyed Mostafa Kohestani, Hojjat Rahmani, Sheyda Nourbakhsh, Farhad Habibi, Ghasem Rajabi Vasoukolaei, "Epidemiology and Determine the Causes of Nosocomial Infectioin Teaching Hospital of Tehran: A Cross-Sectional Study", Hospital 18, no.3 (2019): 53-61. magiran.com/p2058534
سید مصطفی کوهستانی، حجت رحمانی، شیدا نوربخش، فرهاد حبیبی، قاسم رجبی واسوکلایی، (1398). 'اپیدمیولوژی و تعیین عوامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در تهرانیک مطالعه مقطعی'، مجله بیمارستان، 18(3)، صص.53-61. magiran.com/p2058534
Seyed Mostafa Kohestani, Hojjat Rahmani, Sheyda Nourbakhsh, Farhad Habibi, Ghasem Rajabi Vasoukolaei, (2019). 'Epidemiology and Determine the Causes of Nosocomial Infectioin Teaching Hospital of Tehran: A Cross-Sectional Study', Hospital, 18(3), pp.53-61. magiran.com/p2058534
سید مصطفی کوهستانی؛ حجت رحمانی؛ شیدا نوربخش؛ فرهاد حبیبی؛ قاسم رجبی واسوکلایی. "اپیدمیولوژی و تعیین عوامل ایجادکننده عفونت های بیمارستانی یک بیمارستان آموزشی در تهرانیک مطالعه مقطعی". مجله بیمارستان، 18 ،3 ، 1398، 53-61. magiran.com/p2058534
Seyed Mostafa Kohestani; Hojjat Rahmani; Sheyda Nourbakhsh; Farhad Habibi; Ghasem Rajabi Vasoukolaei. "Epidemiology and Determine the Causes of Nosocomial Infectioin Teaching Hospital of Tehran: A Cross-Sectional Study", Hospital, 18, 3, 2019, 53-61. magiran.com/p2058534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال