ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا خسروی مراد، زهرا فیضی، زهرا نقی زاده موغاری، مهدی فیض، (1398). تعیین راهبردهای ارتقاء بهره وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس)، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 4(11)، 7-36. magiran.com/p2058603
Leila Khosravi Morad, Zahra Feizi, Zahra Naghizadeh Moghari, Mahdi Feiz, (2019). Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning), , 4(11), 7-36. magiran.com/p2058603
لیلا خسروی مراد، زهرا فیضی، زهرا نقی زاده موغاری، مهدی فیض، تعیین راهبردهای ارتقاء بهره وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس). نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 4(11): 7-36. magiran.com/p2058603
Leila Khosravi Morad, Zahra Feizi, Zahra Naghizadeh Moghari, Mahdi Feiz, Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning), , 2019; 4(11): 7-36. magiran.com/p2058603
لیلا خسروی مراد، زهرا فیضی، زهرا نقی زاده موغاری، مهدی فیض، "تعیین راهبردهای ارتقاء بهره وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس)"، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 4، شماره 11 (1398): 7-36. magiran.com/p2058603
Leila Khosravi Morad, Zahra Feizi, Zahra Naghizadeh Moghari, Mahdi Feiz, "Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning)", 4, no.11 (2019): 7-36. magiran.com/p2058603
لیلا خسروی مراد، زهرا فیضی، زهرا نقی زاده موغاری، مهدی فیض، (1398). 'تعیین راهبردهای ارتقاء بهره وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس)'، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 4(11)، صص.7-36. magiran.com/p2058603
Leila Khosravi Morad, Zahra Feizi, Zahra Naghizadeh Moghari, Mahdi Feiz, (2019). 'Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning)', , 4(11), pp.7-36. magiran.com/p2058603
لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ زهرا نقی زاده موغاری؛ مهدی فیض. "تعیین راهبردهای ارتقاء بهره وری آموزش عمومی قرآن (روخوانی، حفظ، درک معنا و انس)". نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 4 ،11 ، 1398، 7-36. magiran.com/p2058603
Leila Khosravi Morad; Zahra Feizi; Zahra Naghizadeh Moghari; Mahdi Feiz. "Determine the strategies for improving the efficiency of the general education of the Quran (reading, recite, comprehend, meaning)", , 4, 11, 2019, 7-36. magiran.com/p2058603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال