ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین فراهانی، ابولفضل فراهانی، حسنعلی شفیعی، حمید فراهانی، (1398). بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(10)، 1-9. magiran.com/p2058822
Mohammad Hossein Farahani, Abolfazl Farahani, Hasan Ali Shafiee, Hamid Farahani, (2019). Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(10), 1-9. magiran.com/p2058822
محمدحسین فراهانی، ابولفضل فراهانی، حسنعلی شفیعی، حمید فراهانی، بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(10): 1-9. magiran.com/p2058822
Mohammad Hossein Farahani, Abolfazl Farahani, Hasan Ali Shafiee, Hamid Farahani, Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(10): 1-9. magiran.com/p2058822
محمدحسین فراهانی، ابولفضل فراهانی، حسنعلی شفیعی، حمید فراهانی، "بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 10 (1398): 1-9. magiran.com/p2058822
Mohammad Hossein Farahani, Abolfazl Farahani, Hasan Ali Shafiee, Hamid Farahani, "Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.10 (2019): 1-9. magiran.com/p2058822
محمدحسین فراهانی، ابولفضل فراهانی، حسنعلی شفیعی، حمید فراهانی، (1398). 'بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(10)، صص.1-9. magiran.com/p2058822
Mohammad Hossein Farahani, Abolfazl Farahani, Hasan Ali Shafiee, Hamid Farahani, (2019). 'Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(10), pp.1-9. magiran.com/p2058822
محمدحسین فراهانی؛ ابولفضل فراهانی؛ حسنعلی شفیعی؛ حمید فراهانی. "بررسی خواص ضد باکتریایی رزین کامپوزیت های حاوی نقره". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،10 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2058822
Mohammad Hossein Farahani; Abolfazl Farahani; Hasan Ali Shafiee; Hamid Farahani. "Assessment of the anti-bacterial efficacy of the silver incorporated resin composites", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 10, 2019, 1-9. magiran.com/p2058822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال