ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی ظاهری، محمدرضا زارعی، فائزه سادات ساطع، شیما سادات هاشمی، (1398). مقایسه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم، قبل و بعد از طرح تحول سلامت، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(10)، 19-25. magiran.com/p2058824
Mohammad Mahdy Zaheri, Mohammad Reza Zarei, Faeze Sadat Sate, Shima Sadat Hashemi, (2019). Comparison of the Performance Indicators of the Emergency Department of Qom Shahid Beheshti Hospital before and after the Health Transformation Plan, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(10), 19-25. magiran.com/p2058824
محمد مهدی ظاهری، محمدرضا زارعی، فائزه سادات ساطع، شیما سادات هاشمی، مقایسه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم، قبل و بعد از طرح تحول سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(10): 19-25. magiran.com/p2058824
Mohammad Mahdy Zaheri, Mohammad Reza Zarei, Faeze Sadat Sate, Shima Sadat Hashemi, Comparison of the Performance Indicators of the Emergency Department of Qom Shahid Beheshti Hospital before and after the Health Transformation Plan, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(10): 19-25. magiran.com/p2058824
محمد مهدی ظاهری، محمدرضا زارعی، فائزه سادات ساطع، شیما سادات هاشمی، "مقایسه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم، قبل و بعد از طرح تحول سلامت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 10 (1398): 19-25. magiran.com/p2058824
Mohammad Mahdy Zaheri, Mohammad Reza Zarei, Faeze Sadat Sate, Shima Sadat Hashemi, "Comparison of the Performance Indicators of the Emergency Department of Qom Shahid Beheshti Hospital before and after the Health Transformation Plan, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.10 (2019): 19-25. magiran.com/p2058824
محمد مهدی ظاهری، محمدرضا زارعی، فائزه سادات ساطع، شیما سادات هاشمی، (1398). 'مقایسه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم، قبل و بعد از طرح تحول سلامت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(10)، صص.19-25. magiran.com/p2058824
Mohammad Mahdy Zaheri, Mohammad Reza Zarei, Faeze Sadat Sate, Shima Sadat Hashemi, (2019). 'Comparison of the Performance Indicators of the Emergency Department of Qom Shahid Beheshti Hospital before and after the Health Transformation Plan, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(10), pp.19-25. magiran.com/p2058824
محمد مهدی ظاهری؛ محمدرضا زارعی؛ فائزه سادات ساطع؛ شیما سادات هاشمی. "مقایسه شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم، قبل و بعد از طرح تحول سلامت". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،10 ، 1398، 19-25. magiran.com/p2058824
Mohammad Mahdy Zaheri; Mohammad Reza Zarei; Faeze Sadat Sate; Shima Sadat Hashemi. "Comparison of the Performance Indicators of the Emergency Department of Qom Shahid Beheshti Hospital before and after the Health Transformation Plan, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 10, 2019, 19-25. magiran.com/p2058824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال