ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان، سیدامیرحسین پیشگویی، (1398). نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19(1)، 7. magiran.com/p2058829
Tahmasbi kouhpaie. N, Zareiyan. A, Pishgooie. SAH[, (2019). A Review of the Non Verbal Scale of Pain in Assessing the Pain of adult Patients without Verbal Communication, Journal of the School of Army Nursing, 19(1), 7. magiran.com/p2058829
نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان، سیدامیرحسین پیشگویی، نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی. مجله دانشکده پرستاری ارتش، 1398؛ 19(1): 7. magiran.com/p2058829
Tahmasbi kouhpaie. N, Zareiyan. A, Pishgooie. SAH[, A Review of the Non Verbal Scale of Pain in Assessing the Pain of adult Patients without Verbal Communication, Journal of the School of Army Nursing, 2019; 19(1): 7. magiran.com/p2058829
نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان، سیدامیرحسین پیشگویی، "نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی"، مجله دانشکده پرستاری ارتش 19، شماره 1 (1398): 7. magiran.com/p2058829
Tahmasbi kouhpaie. N, Zareiyan. A, Pishgooie. SAH[, "A Review of the Non Verbal Scale of Pain in Assessing the Pain of adult Patients without Verbal Communication", Journal of the School of Army Nursing 19, no.1 (2019): 7. magiran.com/p2058829
نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان، سیدامیرحسین پیشگویی، (1398). 'نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی'، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19(1)، صص.7. magiran.com/p2058829
Tahmasbi kouhpaie. N, Zareiyan. A, Pishgooie. SAH[, (2019). 'A Review of the Non Verbal Scale of Pain in Assessing the Pain of adult Patients without Verbal Communication', Journal of the School of Army Nursing, 19(1), pp.7. magiran.com/p2058829
نجمه طهماسبی کوهپایه؛ آرمین زارعیان؛ سیدامیرحسین پیشگویی. "نقد و بررسی مقیاس NVPS در ارزیابی درد بیماران بزرگسال فاقد ارتباط کلامی". مجله دانشکده پرستاری ارتش، 19 ،1 ، 1398، 7. magiran.com/p2058829
Tahmasbi kouhpaie. N; Zareiyan. A; Pishgooie. SAH[. "A Review of the Non Verbal Scale of Pain in Assessing the Pain of adult Patients without Verbal Communication", Journal of the School of Army Nursing, 19, 1, 2019, 7. magiran.com/p2058829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال