ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه فدایی، زهرا اردودری، (1398). بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی، فصلنامه طب کار، 11(1)، 1-9. magiran.com/p2058836
Farzane Fadaei, Zahra Ordudari, (2019). Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company, Occupational Medicine Quarterly Journal, 11(1), 1-9. magiran.com/p2058836
فرزانه فدایی، زهرا اردودری، بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی. فصلنامه طب کار، 1398؛ 11(1): 1-9. magiran.com/p2058836
Farzane Fadaei, Zahra Ordudari, Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2019; 11(1): 1-9. magiran.com/p2058836
فرزانه فدایی، زهرا اردودری، "بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی"، فصلنامه طب کار 11، شماره 1 (1398): 1-9. magiran.com/p2058836
Farzane Fadaei, Zahra Ordudari, "Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company", Occupational Medicine Quarterly Journal 11, no.1 (2019): 1-9. magiran.com/p2058836
فرزانه فدایی، زهرا اردودری، (1398). 'بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی'، فصلنامه طب کار، 11(1)، صص.1-9. magiran.com/p2058836
Farzane Fadaei, Zahra Ordudari, (2019). 'Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company', Occupational Medicine Quarterly Journal, 11(1), pp.1-9. magiran.com/p2058836
فرزانه فدایی؛ زهرا اردودری. "بررسی ریسک فاکتورهای بیومکانیکی و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در مونتاژکاران یک صنعت تولید ظروف چینی". فصلنامه طب کار، 11 ،1 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2058836
Farzane Fadaei; Zahra Ordudari. "Evaluation of biomechanical risk factor and relationship with disability of upper limbs in assembly workers of porcelain manufacturing company", Occupational Medicine Quarterly Journal, 11, 1, 2019, 1-9. magiran.com/p2058836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال