ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رضایی، محمد مهدی رضوانی فر، (1398). دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(63)، 9-41. magiran.com/p2058852
Mahdi Rezaei , Mahdi Rezvani, (2019). Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System, Journal of Public Law Research, 21(63), 9-41. magiran.com/p2058852
مهدی رضایی، محمد مهدی رضوانی فر، دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1398؛ 21(63): 9-41. magiran.com/p2058852
Mahdi Rezaei , Mahdi Rezvani, Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System, Journal of Public Law Research, 2019; 21(63): 9-41. magiran.com/p2058852
مهدی رضایی، محمد مهدی رضوانی فر، "دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 21، شماره 63 (1398): 9-41. magiran.com/p2058852
Mahdi Rezaei , Mahdi Rezvani, "Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System", Journal of Public Law Research 21, no.63 (2019): 9-41. magiran.com/p2058852
مهدی رضایی، محمد مهدی رضوانی فر، (1398). 'دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران'، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(63)، صص.9-41. magiran.com/p2058852
Mahdi Rezaei , Mahdi Rezvani, (2019). 'Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System', Journal of Public Law Research, 21(63), pp.9-41. magiran.com/p2058852
مهدی رضایی؛ محمد مهدی رضوانی فر. "دستورگرائی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21 ،63 ، 1398، 9-41. magiran.com/p2058852
Mahdi Rezaei ; Mahdi Rezvani. "Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System", Journal of Public Law Research, 21, 63, 2019, 9-41. magiran.com/p2058852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال