ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه ابراهیمی، مسعود راعی، لیلا رئیسی، (1398). استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(63)، 97-129. magiran.com/p2058855
Masoumeh Ebrahimi , Masoud Raei, Leila Raisi, (2019). Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy, Journal of Public Law Research, 21(63), 97-129. magiran.com/p2058855
معصومه ابراهیمی، مسعود راعی، لیلا رئیسی، استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1398؛ 21(63): 97-129. magiran.com/p2058855
Masoumeh Ebrahimi , Masoud Raei, Leila Raisi, Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy, Journal of Public Law Research, 2019; 21(63): 97-129. magiran.com/p2058855
معصومه ابراهیمی، مسعود راعی، لیلا رئیسی، "استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 21، شماره 63 (1398): 97-129. magiran.com/p2058855
Masoumeh Ebrahimi , Masoud Raei, Leila Raisi, "Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy", Journal of Public Law Research 21, no.63 (2019): 97-129. magiran.com/p2058855
معصومه ابراهیمی، مسعود راعی، لیلا رئیسی، (1398). 'استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی'، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(63)، صص.97-129. magiran.com/p2058855
Masoumeh Ebrahimi , Masoud Raei, Leila Raisi, (2019). 'Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy', Journal of Public Law Research, 21(63), pp.97-129. magiran.com/p2058855
معصومه ابراهیمی؛ مسعود راعی؛ لیلا رئیسی. "استفاده از هواپیمای قابل کنترل از راه دور و لزوم رعایت حق حریم خصوصی". فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21 ،63 ، 1398، 97-129. magiran.com/p2058855
Masoumeh Ebrahimi ; Masoud Raei; Leila Raisi. "Usage of Remotely Piloted Aircraft and the Necessity of Observing the Right to Privacy", Journal of Public Law Research, 21, 63, 2019, 97-129. magiran.com/p2058855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال