ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر مظلومی، مهدی محمدی، سمانه بیات سرمدی، (1398). سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(3)، 125-156. magiran.com/p2058873
Nader Mazloomi , Mehdi Mohammadi, Samaneh Bayatsarmadi, (2019). Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors, Human Resource Management Researches, 11(3), 125-156. magiran.com/p2058873
نادر مظلومی، مهدی محمدی، سمانه بیات سرمدی، سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1398؛ 11(3): 125-156. magiran.com/p2058873
Nader Mazloomi , Mehdi Mohammadi, Samaneh Bayatsarmadi, Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors, Human Resource Management Researches, 2019; 11(3): 125-156. magiran.com/p2058873
نادر مظلومی، مهدی محمدی، سمانه بیات سرمدی، "سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 11، شماره 3 (1398): 125-156. magiran.com/p2058873
Nader Mazloomi , Mehdi Mohammadi, Samaneh Bayatsarmadi, "Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors", Human Resource Management Researches 11, no.3 (2019): 125-156. magiran.com/p2058873
نادر مظلومی، مهدی محمدی، سمانه بیات سرمدی، (1398). 'سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(3)، صص.125-156. magiran.com/p2058873
Nader Mazloomi , Mehdi Mohammadi, Samaneh Bayatsarmadi, (2019). 'Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors', Human Resource Management Researches, 11(3), pp.125-156. magiran.com/p2058873
نادر مظلومی؛ مهدی محمدی؛ سمانه بیات سرمدی. "سناریوهای آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11 ،3 ، 1398، 125-156. magiran.com/p2058873
Nader Mazloomi ; Mehdi Mohammadi; Samaneh Bayatsarmadi. "Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors", Human Resource Management Researches, 11, 3, 2019, 125-156. magiran.com/p2058873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال