ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لقمان سامانی، رحمت الله میرزایی، (1398). بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 10(4)، 53-70. magiran.com/p2058931
Loghman Samani, Rahmatollah Mirzaei , (2019). Improvement of Model Predictive Control in Maximum Power Tracking in a Photovoltaic System using Fuzzy Control in the Presence of Uncertainty in the Model, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 10(4), 53-70. magiran.com/p2058931
لقمان سامانی، رحمت الله میرزایی، بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل. فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1398؛ 10(4): 53-70. magiran.com/p2058931
Loghman Samani, Rahmatollah Mirzaei , Improvement of Model Predictive Control in Maximum Power Tracking in a Photovoltaic System using Fuzzy Control in the Presence of Uncertainty in the Model, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 2019; 10(4): 53-70. magiran.com/p2058931
لقمان سامانی، رحمت الله میرزایی، "بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل"، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 10، شماره 4 (1398): 53-70. magiran.com/p2058931
Loghman Samani, Rahmatollah Mirzaei , "Improvement of Model Predictive Control in Maximum Power Tracking in a Photovoltaic System using Fuzzy Control in the Presence of Uncertainty in the Model", Intelligent Systems in Electrical Engineering 10, no.4 (2019): 53-70. magiran.com/p2058931
لقمان سامانی، رحمت الله میرزایی، (1398). 'بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل'، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 10(4)، صص.53-70. magiran.com/p2058931
Loghman Samani, Rahmatollah Mirzaei , (2019). 'Improvement of Model Predictive Control in Maximum Power Tracking in a Photovoltaic System using Fuzzy Control in the Presence of Uncertainty in the Model', Intelligent Systems in Electrical Engineering, 10(4), pp.53-70. magiran.com/p2058931
لقمان سامانی؛ رحمت الله میرزایی. "بهبود عملکرد کنترل پیش بین مبتنی بر مدل در ردیابی ماکزیمم توان در سیستم فتوولتائیک با استفاده از کنترل فازی در صورت وجود عدم قطعیت در مدل". فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 10 ،4 ، 1398، 53-70. magiran.com/p2058931
Loghman Samani; Rahmatollah Mirzaei . "Improvement of Model Predictive Control in Maximum Power Tracking in a Photovoltaic System using Fuzzy Control in the Presence of Uncertainty in the Model", Intelligent Systems in Electrical Engineering, 10, 4, 2019, 53-70. magiran.com/p2058931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال