ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله میربلوچ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک، مریم کوشکی جهرمی، حمیدرضا صادقی پور، (1398). تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، 1585-1595. magiran.com/p2059000
Rahmatolah Mir Balochi, Mohsen Salesi, Majid Chardah Cheric, Maryam Koushki Jahromi, Hamid Reza Sadeghipour, (2019). The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), 1585-1595. magiran.com/p2059000
رحمت الله میربلوچ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک، مریم کوشکی جهرمی، حمیدرضا صادقی پور، تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(3): 1585-1595. magiran.com/p2059000
Rahmatolah Mir Balochi, Mohsen Salesi, Majid Chardah Cheric, Maryam Koushki Jahromi, Hamid Reza Sadeghipour, The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(3): 1585-1595. magiran.com/p2059000
رحمت الله میربلوچ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک، مریم کوشکی جهرمی، حمیدرضا صادقی پور، "تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 3 (1398): 1585-1595. magiran.com/p2059000
Rahmatolah Mir Balochi, Mohsen Salesi, Majid Chardah Cheric, Maryam Koushki Jahromi, Hamid Reza Sadeghipour, "The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.3 (2019): 1585-1595. magiran.com/p2059000
رحمت الله میربلوچ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک، مریم کوشکی جهرمی، حمیدرضا صادقی پور، (1398). 'تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، صص.1585-1595. magiran.com/p2059000
Rahmatolah Mir Balochi, Mohsen Salesi, Majid Chardah Cheric, Maryam Koushki Jahromi, Hamid Reza Sadeghipour, (2019). 'The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), pp.1585-1595. magiran.com/p2059000
رحمت الله میربلوچ؛ محسن ثالثی؛ مجید چهارده چریک؛ مریم کوشکی جهرمی؛ حمیدرضا صادقی پور. "تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،3 ، 1398، 1585-1595. magiran.com/p2059000
Rahmatolah Mir Balochi; Mohsen Salesi; Majid Chardah Cheric; Maryam Koushki Jahromi; Hamid Reza Sadeghipour. "The Effect of One Session Exhaustive Exercise on Hepcidin, Iron, Ferritin and Hemoglobin of Female Athletes", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 3, 2019, 1585-1595. magiran.com/p2059000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال