ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن زرگر، علی جوادی، عباس مروتی، (1398). تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش های کشت و PCR، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، 1596-1604. magiran.com/p2059001
Mohsen Zargar, Ali Javadi, Abbas Morovvati, (2019). Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), 1596-1604. magiran.com/p2059001
محسن زرگر، علی جوادی، عباس مروتی، تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش های کشت و PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(3): 1596-1604. magiran.com/p2059001
Mohsen Zargar, Ali Javadi, Abbas Morovvati, Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(3): 1596-1604. magiran.com/p2059001
محسن زرگر، علی جوادی، عباس مروتی، "تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش های کشت و PCR"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 3 (1398): 1596-1604. magiran.com/p2059001
Mohsen Zargar, Ali Javadi, Abbas Morovvati, "Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.3 (2019): 1596-1604. magiran.com/p2059001
محسن زرگر، علی جوادی، عباس مروتی، (1398). 'تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش های کشت و PCR'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، صص.1596-1604. magiran.com/p2059001
Mohsen Zargar, Ali Javadi, Abbas Morovvati, (2019). 'Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), pp.1596-1604. magiran.com/p2059001
محسن زرگر؛ علی جوادی؛ عباس مروتی. "تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل و بررسی توکسین های A و B از مبتلایان به اسهال مزمن با روش های کشت و PCR". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،3 ، 1398، 1596-1604. magiran.com/p2059001
Mohsen Zargar; Ali Javadi; Abbas Morovvati. "Detection of Clostridium difficile associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture And toxin A, B frequency", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 3, 2019, 1596-1604. magiran.com/p2059001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال