ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید محوی شیرازی، نرگس اعتماددار، معصومه اسماعیلی، یوسف غلامپور، (1398). بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، 1646-1656. magiran.com/p2059006
Majid Mahvi Shirazi, Narges Etemaddar, Masomeh Esmaeili, Usef Gholampoor, (2019). The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), 1646-1656. magiran.com/p2059006
مجید محوی شیرازی، نرگس اعتماددار، معصومه اسماعیلی، یوسف غلامپور، بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(3): 1646-1656. magiran.com/p2059006
Majid Mahvi Shirazi, Narges Etemaddar, Masomeh Esmaeili, Usef Gholampoor, The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(3): 1646-1656. magiran.com/p2059006
مجید محوی شیرازی، نرگس اعتماددار، معصومه اسماعیلی، یوسف غلامپور، "بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 3 (1398): 1646-1656. magiran.com/p2059006
Majid Mahvi Shirazi, Narges Etemaddar, Masomeh Esmaeili, Usef Gholampoor, "The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.3 (2019): 1646-1656. magiran.com/p2059006
مجید محوی شیرازی، نرگس اعتماددار، معصومه اسماعیلی، یوسف غلامپور، (1398). 'بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(3)، صص.1646-1656. magiran.com/p2059006
Majid Mahvi Shirazi, Narges Etemaddar, Masomeh Esmaeili, Usef Gholampoor, (2019). 'The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(3), pp.1646-1656. magiran.com/p2059006
مجید محوی شیرازی؛ نرگس اعتماددار؛ معصومه اسماعیلی؛ یوسف غلامپور. "بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا در سال 95". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،3 ، 1398، 1646-1656. magiran.com/p2059006
Majid Mahvi Shirazi; Narges Etemaddar; Masomeh Esmaeili; Usef Gholampoor. "The Relatinship Between Personality Traits and Coping Strategies in the Alexithymia Prediction of Chronic Obstructive Pulmonary Patients Referred to Valiasr Hospital in Fasa in 2016", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 3, 2019, 1646-1656. magiran.com/p2059006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال